ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี จัดโครงการค่ายประสบการณ์ตรง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชโอรส

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการค่ายประสบการณ์ตรง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชโอรส นักเรียนจำนวน 40 คน คุณครูผู้ควบคุมดูแล 4 คน ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การกลั่นและการแยกสาร ช่วงบ่าย จัดกิจกรรม กรด-เบส  และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงพยุง โดย ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์  ดร.วิทวัส มื่งวานิช  ดร.นพวรรณ ปาระดี  นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ และนายมารุต พวงสุดรัก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้