ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการอบรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ นักเรียนจำนวน 80 คน คุณครูผู้ควบคุมดูแล 5 คน ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การกลั่น ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง  โครมาโตกราฟี่  โดย ผศ.ดร.บุญนาค  สุขุมเมฆ ผศ.วิญญู  จิตสัมพันธเวช และทีม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้