ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา จัดโครงการค่ายประสบการณ์ตรง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชาแคมี และภาควิชาจุลชีวิทยา   คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการค่ายประสบการณ์ตรง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส นักเรียนจำนวน 32 คน คุณครูผู้ควบคุมดูแล 4 คน ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอม ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างเซลล์  และวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดย ผศ.ดร.บุญนาค  สุขุมเมฆ  ผศ.วิญญู  จิตสัมพันธเวช  ดร.เอมอร  ศักดิ์แสงวิจิตร  ผศ.สุคนธ์  ตันติไพบูลย์วุฒิ  นางธนภัทร  สายเจริญ นายพินิจ  สายเจริญ  นางสาวบัวสาย  เพชรสุริยวงศ์ นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ และนายมารุต พวงสุดรัก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้