เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2566 โดยมี ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ณ ห้องคามีเลีย ชั้น 1 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์และปรากฏสู่สาธารณะจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ศ. เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับบุคลากร มจธ. ที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากร และหน่วยงาน มจธ. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 77 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น จำนวน 11 ท่าน รางวัลดีมาก จำนวน 29 ท่าน รางวัลเชิดชูเกียรติ 4 ท่าน รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. จำนวน 4 ท่าน รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 19 ท่าน รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทหน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และ รางวัล KMUTT Engagement Survey Recognition จำนวน 5 หน่วยงาน

ซึ่งมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 14 ท่าน ดังนี้

รางวัลดีเด่น จำนวน 1 ท่าน

ศ. ดร.ภูมิ คำเอม                         ภาควิชาคณิตศาสตร์

รางวัลดีมาก จำนวน 6 ท่าน

ผศ. ดร.ปริเวท วรรณโกวิท           ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ. ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์    ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา                   ภาควิชาจุลชีววิทยา

คุณณัฏฐิกา สุขเกษม                    ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ. ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์         ภาควิชาฟิสิกส์

ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์           ภาควิชาฟิสิกส์

รางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 ท่าน

ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน                 ภาควิชาคณิตศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. จำนวน 2 ท่าน

ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน                 ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ. ดร.ศาสตราวุธ ตุลาผล            ภาควิชาเคมี

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่น ด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 ท่าน

ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ                       ภาควิชาคณิตศาสตร์

ดร.รัชนิกร ชลไชยะ                    ภาควิชาคณิตศาสตร์

คุณยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช          ภาควิชาคณิตศาสตร์

คุณเพชรลดา เดชายืนยง               ภาควิชาจุลชีววิทยา

ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี                ภาควิชาฟิสิกส์

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มี KMUTT Inspiration talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ พูดเรื่อง จุดประกายการพลิกโฉมระบบการศึกษา มจธ. เพื่อเป็นนโยบายสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ แชร์ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน เพื่อให้ มจธ. ไปสู่ KMUTT Educational Reform ผศ. ดร.สุรพงษ์ รัตนสกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นมาแชร์แนวคิด มุมมอง แรงบันดาลใจ คุณบวรศักดิ์ เพชรานนท์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขึ้นมาร่วมแชร์ประสบการณ์ มุมมอง แรงบันดาลใจในงานบริการวิชาการ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/BangmodNews