กลุ่ม Mathematics for Finance and Insurance
เรื่อง การพยากรณ์ค่าความเสียหายและระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ โดย กษิดิ์เดช บุปะเท และ ณภาวรรณ ประดับศรี นักศึกษาสาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
กลุ่ม Statistics and Data Analytics
เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกลุ่มใหม่แบบคลุมเครือฐานสหสัมพันธ์พร้อมซอฟต์แวร์แพ็คเกจ
โดย อรฑดา ปรีดาสวกุล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
การนำเสนอแบบบรรยาย
กลุ่ม Mathematics for Industry
รางวัลเหรียญทอง ณัฐธิดา บุญเอี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาขนาดเศษผ้าใบที่เหมาะสมในการตัดทิ้งเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตัดชั้นผ้าใบของยางรถยนต์
กลุ่ม Mathematics for Finance and Insurance
รางวัลเหรียญเงิน
กัลยรัตน์ ชูตระกูลวงศ์, ชลันธร ศรีประพันธ์ และนพเมธ ชัยโชคมงคล นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การออกแบบแผนความคุ้มครองประกันภัยเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าติดผนังจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจสำหรับความคุ้มครอง
รางวัลเหรียญทอง
กษิดิ์เดช บุปะเท และ ณภาวรรณ ประดับศรี นักศึกษาสาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
เรื่อง การพยากรณ์ค่าความเสียหายและระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์
กลุ่ม Computational Mathematics/AI
รางวัลเหรียญทองแดง
กัมปนาท จูมพะบุตร, พิษณุ บุญญาอนันต์, พีระวัฒน์ มโนปภาพินท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เรื่อง ระบบการตรวจจับและคัดแยกขยะบนพื้นฐานการรับรู้ภาพและสมองกลฝังตัว
รางวัลเหรียญเงิน
จิรกิตต์ มีทรัพย์ประเสริฐ, พิชญ์สินี อังศุชัยกิจ และ ณัฏฐ์ญดา ธนาสินธัญวัชร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เรื่อง The Espertise : ระบบการแบ่งประเภทลูกค้าตามหลักจิตวิทยาโดยการฟังเสียงของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์
กลุ่ม Algebra and Analysis with Applications
รางวัลเหรียญเงิน
ณภัทร รักพงศ์นาถ และ พิพัฒน์ อรุณไพร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟเซตย่อยของปริภูมิย่อยที่ตั้งฉากแบบไอโซโทปิกสิ้นเชิงบนสนามจำกัดที่มีลักษณะเฉพาะเป็น 2
กลุ่ม Statistics and Data Analytics
รางวัลเหรียญเงิน
ฐิติวัฒน์ เขียวฉะอุ่ม ณิชากร กมลสิทธิสถิต และอภิชญา ศรีไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เรื่องการเปรียบเทียบตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับข้อมูลผสม การพยากรณ์ผลผลิตกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
อรฑดา ปรีดาสวกุล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกลุ่มใหม่แบบคลุมเครือฐานสหสัมพันธ์พร้อมซอฟต์แวร์แพ็คเกจ
รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
กลุ่ม Mathematical Modelling
รางวัลดีเด่น ได้แก่
เรื่อง การพยากรณ์ผลผลิตข้าวพันธุ์ดอกมะลิ105 ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้: การสร้างแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นแบบพาเนลร่วมกับองค์ประกอบหลัก โดย วิรัญยา มัสอูดี นักศึกษาสาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ และ สิลดา สะทองบุญ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
กลุ่ม Mathematics for Finance and Industry
รางวัลดี ได้แก่ เรื่อง การเปรียบเทียบตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของเครื่องอบยาง โดย นพณัฐ ชัยประกายวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง การรวมศูนย์ข้อมูลและตัวแปลง Excel เป็น SQL Server สำหรับการวางแผนเครื่องมือตัด โดย ภูวนาท บุญกว้าง นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม Computational Mathematics/ AI
รางวัลดี ได้แก่ เรื่อง การศึกษาปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดไข้เลือดออกด้วยตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมวนซ้ำแบบ LSTM สำหรับข้อมูลผสม โดย ศศิธร แสนปอการ และ อัมพกา อุปชา นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง การวิเคราะห์ทัศนคติผู้ลงทุนจากข้อมูลกิจกรรม on-chain: กรณีศึกษา Ethereum บล็อกเชน โดย โชตินรินทร์ พิสิฐพัฒิกุล ภูดิส ถาวรสุสิน และ พรพล ตั้งอดุลย์รัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
กลุ่ม Algebra and Analysis with Applications
รางวัลดี ได้แก่ เรื่อง วงศ์อินเตอร์เซกไขว้แบบแยกจากกันของการเรียงสับเปลี่ยน โดย อธิโชติ อภิสิริเดช
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง กรณีทั่วไปของกราฟปกติอย่างเข้มดีกรีสูง โดย สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม Statistics and Data Analytics
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกลุ่มในข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ในภาพถ่าย MRI สมอง โดย ศุภณัฐ วีระโชติเกริกไกร นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล