คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน (OBEM)
ภาคเรียนที่ 1/2567 (สิงหาคม-ธันวาคม 2567)
2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผู้ช่วยสอน (ทุนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน)
ประเภทที่ 2 ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ทุนละไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ประกาศผลวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kmutt.me/IiVjcGY
ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ https://forms.gle/aYjwF5xxA49xpoeHA
ติดต่อสอบถามรายละเอียดทุนได้ที่ : คุณศนิพร ตั้งบรรจงกิจ
E-mail : saniporn.wic@kmutt.ac.th โทร : 0 2470 8812, 0952525249