เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม Road Show ด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัย สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ถึงหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เงื่อนไขต่าง ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายฯ ณ ห้อง SCi Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในการกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม และดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มจธ. กล่าวถึงที่มา และเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ รศ. ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ เลขานุการ คณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มจธ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ของ มจธ. รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกท่าน (ทั้งชาวไทยและต่างชาติ) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ คุณณมล วรปรีดา ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มจธ. ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย และการเรียนรายวิชาที่เข้าข่ายต้องฝึกอบรมพ.ศ. 2567 และประโยชน์ของการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย (RI) ในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการจัดกิจกรรม และมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของจริยธรรมการวิจัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมการวิจัยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ