คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 64/รหัส 65/รหัส 66) เพื่อขอรับทุนการศึกษากองทุนการศึกษาบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี (แบ่งจ่ายเทอมละ 10,000 บาท)
• ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
• ช่องทางการสมัครและส่งเอกสาร https://forms.office.com/r/uhQ7kx65zF
• ใบสมัครและรายละเอียดการเขียนบทความวิชาการ https://kmutt.me/CjngIXH