ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์