ประวัติคณะฯ

Print

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดิมชื่อว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงที่ประเทศกำลังมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งของการศึกษาค้นคว้าวิจัยและผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งกำลังมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแนวใหม่ที่เน้นให้นักศึกษามีพื้นความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเลือกเรียนวิชาเรียนโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2519 โดยเปิดสอนใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อมาได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2520 และ พ.ศ.2525 ตามลำดับ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นใหม่ แยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2533 และได้รับการอนุมัติการแบ่งส่วน ราชการตามประเทศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 190 ลงวันที่ 27 กันยายน 2533 ดังนี้ สำนักงานคณบดี, ภาควิชาคณิตศาสตร์ , ภาควิชาเคมี , ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปี 2549 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการขยายกราเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิตที่เน้นการวิจัย ดังนี้

2533 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาแรก คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

2536 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาฟิสิกส์

2539  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

2540 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2546 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

2547 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีศึกษาและสาขาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2548 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และระดับปริญญาเอกเพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์

2549 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนทั้งสิ้น 18 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา และเป็นสูตรระดับปริญญาเอก 4 สาขาวิชา

 

ความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์  มจธ.

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อกำเนินมาจากคณะวิชาสามัญให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2503 เป็นคณะวิชาสามัญ มีหน้าที่บริการการสอนวิชาพื้นฐานวิทย์-คณิต

พ.ศ. 2514 เป็นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี และเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาคณิตศาสตร์โดยเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2528 จัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2533 ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์และจัดตั้งสำนักงานคณบดี