King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางมด)

 • อาคารหอพักนักศึกษาหญิง สูง 11 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 944 คน 
  ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
 • อาคารหอพักนักศึกษาชาย สูง 10 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 388 คน 
  ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน ตัวอาคารหอพัก 
  มีระบบ สาธารณูปโภคทันสมัย ลิฟท์ ระบบเตือนภัย และบันไดหนีไฟ 
  การเข้า - ออก บริเวณหอพักใช้ระบบ Key Card

ติดต่อ: 126  ถ. ประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8461       
โทรสาร: 0-2470-8460
สำนักงานหอพัก:      
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.00  น.
เสาร ์- อาทิตย์ 08.00 - 17.00  น.
เว็บไซต์: http://www.residencehall.kmutt.ac.th
อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หอสมุด

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยี- ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการดังนี้

 • หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วารสาร มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วิทยานิพนธ์
 • วีดีทัศน์, ซีดีรอม, ดีวีดี, วีซีดี
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทุกรายการ

การแนะนำการสืบค้นข้อมูล
ผู้ใช้ที่ประสงค์จะขอรับคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทุกเคาน์เตอร์ทุกชั้น

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ (Digital Collection)
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จ- พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 สำนักหอสมุดได้น้อมนำ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาจัดเก็บเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูป 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้จาก http://digital.lib.kmutt.ac.th/main.php นอกจากนี้ยังได้นำ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ วารสารวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนังสือ
เก่า ที่มีคุณค่ามาจัดเก็บเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้

บริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน
ผู้สนใจสามารถรับชม และรับฟังได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ที่ http://digital.lib.kmutt.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาทำการ:
ภาคปกติ: จ - อา 08.00-21.00 น.
ภาคฤดูร้อน: จ - อา 08.00-17.00 น.
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0-2470-8211 
โทรสาร: 0-2470-8212 
เว็บไซต์: http://www.lib.kmutt.ac.th
อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริการอินเทอร์เน็ต

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ Account สำหรับเข้าใช้บริการ

สำหรับนักศึกษา

หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับ Internet Account ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ คลิกที่นี่ โดยนักศึกษาสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)
 • WiFi (KMUTT-Secure, KMUTT-SecureN, eduroam)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • ประเมินการสอนของอาจารย์
 • KMUTT Google Apps
 • Office 365
 • VPN
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด
 • E-University
 • My English

Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

บุคลากรใหม่ต้องทำการติดต่อขอ Internet Account โดยกรอกแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการฯแล้วส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งไปให้ยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ หรือส่งไปให้ทางอีเมล์ส่วนตัวของท่าน โดยบุคลากรสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)*ต้องขอเปิดสิทธิ์ก่อนเข้าใช้งาน*
 • WiFi (KMUTT-Secure, KMUTT-SecureN, eduroam)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • Intranet
 • KMUTT Google Apps
 • Office 365
 • VPN
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด
 • Webmail
 • KMUTT Learning Environment (LE)

Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งเกษียณอายุ หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นบุคลากร กรณีที่เป็นลูกจ้าง Internet Account จะหมดอายุตามสัญญาการจ้างงาน เมื่อมีการต่อสัญญาการจ้างงานแล้ว ลูกจ้างจะต้องทำการกรอกแบบคำขอต่ออายุ Internet Account ส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ โดยระบุระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาการจ้างงานใหม่ส่งมา ซึ่งเมื่อ Internet Account หมดอายุจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานในบางบริการได้ เช่น WiFi, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์, VPN และฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด เป็นต้น

สำหรับบุคลากรที่ลืม Password สามารถติดต่อขอ Reset Password ใหม่ได้ โดยโทรศัพท์มาแจ้งยังสำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ 024709444 หรือโทรภายใน 111

::: เคาน์เตอร์บริการ :::

ตั้งอยู่อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 2 โดยให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากร และนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.

::: บริการ E-Mail :::

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัวตอนลงทะเบียนรับ Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเป็นอีเมล์ KMUTT Google Apps

สำหรับบุคลากร

บุคลากรจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัว (Webmail) เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรเนื้อที่ในการให้บริการไว้จำนวน 2,000 MB ต่อคน ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน Webmail ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://webmailstaff.kmutt.ac.th และสามารถรองรับการใช้งาน POP และ IMAP Protocol ได้ด้วย

วิธีการกำหนดค่า

POP และ IMAP : mailin.kmutt.ac.th
SMTP : mailout.kmutt.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 (CB2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์: 0-2470-9400 
โทรสาร: 0-2427-9061 (โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับ)

 

บริการเครือข่าย Wireless LAN

KMUTT Wireless LAN หรือ KMUTT WiFi คือบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) สำหรับให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ที่ พื้นที่ให้บริการ Wireless LAN

การติดตั้งและการใช้งาน 
KMUTT-Secure 
KMUTT-SecureN

 

สันทนาการ

สนามกีฬากลางแจ้ง
เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ใช้สำหรับการเล่น ฟุตบอล และกีฬากลางแจ้งอื่นๆ บางครั้งยังสามารถจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆ ด้วย

สนามเทนนิส 
เป็นสนามเทนนิสแบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

โรงยิม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย หลากหลายที่ทันสมัย สามารถ บริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดิมชื่อว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงที่ประเทศกำลังมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งของการศึกษาค้นคว้าวิจัยและผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งกำลังมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแนวใหม่ที่เน้นให้นักศึกษามีพื้นความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเลือกเรียนวิชาเรียนโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2519 โดยเปิดสอนใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อมาได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2520 และ พ.ศ.2525 ตามลำดับ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นใหม่ แยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2533 และได้รับการอนุมัติการแบ่งส่วน ราชการตามประเทศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 190 ลงวันที่ 27 กันยายน 2533 ดังนี้ สำนักงานคณบดี, ภาควิชาคณิตศาสตร์ , ภาควิชาเคมี , ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปี 2549 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการขยายกราเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิตที่เน้นการวิจัย ดังนี้

2533 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาแรก คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

2536 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาฟิสิกส์

2539  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

2540 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2546 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

2547 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีศึกษาและสาขาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2548 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และระดับปริญญาเอกเพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์

2549 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนทั้งสิ้น 18 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา และเป็นสูตรระดับปริญญาเอก 4 สาขาวิชา

 

ความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์  มจธ.

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อกำเนินมาจากคณะวิชาสามัญให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2503 เป็นคณะวิชาสามัญ มีหน้าที่บริการการสอนวิชาพื้นฐานวิทย์-คณิต

พ.ศ. 2514 เป็นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2519 จัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี และเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาคณิตศาสตร์โดยเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2528 จัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2533 ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์และจัดตั้งสำนักงานคณบดี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม และสร้างคุณค่างานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

นายยุทธนา ลิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และพื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์

 

 

ปรัชญา (Philosophy)

วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ที่มีระบบและจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผนซึ่งได้จากการสังเกต การค้นคว้าหาหลักฐาน การวิเคราะห์ และการพิสูจน์อย่างเป็นเหตุเป็นผล อันเกิดจากความพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจของมนุษย์ในการใช้พลังความคิด พลังสติ และพลังปัญญา จนนำไปสู่การเข้าใจ การเรียนรู้ การค้นพบถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต และในที่สุดเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิต และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ ยึดมั่นและมีความเชื่อว่าการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นการศึกษาแบบองค์รวมที่มีการเชื่อมโยงมิติของการศึกษาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาสังคมและชีวิต และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คือเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

Forefront leadership in developing STEM competence and driving sustainable innovation.

เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตกำลังคนที่มีทักษะทางด้านสะเต็ม เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 

ปณิธาน (Commitment)

มุ่งผลิต   บัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและรับใช้สังคม

มุ่งสร้าง  ความรู้ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม

มุ่งเป็น  ธงนำเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเป็นสุขด้วยภูมิปัญญาไทยสู่สากล

มุ่งก้าว   สู่องค์กรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Innovative Organization)

ที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมที่ดีงาม (Integrity)

 

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผลิตบัณฑิตทางด้านสะเต็มและวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ดี เก่ง มีสุข ปรับตัวได้ และรับใช้สังคม
 2. พัฒนาและผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยสู่สากล
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยการอบรม ถ่ายทอด ให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมร่วมกับประชาคมและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง และการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อรักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานและในการดำรงชีวิตในสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและนานาชาติเพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมโลก
 5. สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาคณะฯ ไปสู่องค์กรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Innovative Organization) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลบนหลักการพึ่งพาตนเองขณะเดียวกันสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากล

 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Values & Culture)

 1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ยึดมั่นในคุณธรรม และยืนหยัดบนความถูกต้อง (Integrity)
 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
 3. มีการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ (Active Professionalism)
 4. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ (Open-Mindedness)