สิ่งอำนวยความสะดวก

Print

หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางมด)

ติดต่อ: 126  ถ. ประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8461       
โทรสาร: 0-2470-8460
สำนักงานหอพัก:      
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.00  น.
เสาร ์- อาทิตย์ 08.00 - 17.00  น.
เว็บไซต์: http://www.residencehall.kmutt.ac.th
อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หอสมุด

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยี- ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการดังนี้

การแนะนำการสืบค้นข้อมูล
ผู้ใช้ที่ประสงค์จะขอรับคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทุกเคาน์เตอร์ทุกชั้น

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ (Digital Collection)
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จ- พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 สำนักหอสมุดได้น้อมนำ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาจัดเก็บเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูป 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้จาก http://digital.lib.kmutt.ac.th/main.php นอกจากนี้ยังได้นำ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ วารสารวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนังสือ
เก่า ที่มีคุณค่ามาจัดเก็บเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้

บริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน
ผู้สนใจสามารถรับชม และรับฟังได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ที่ http://digital.lib.kmutt.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาทำการ:
ภาคปกติ: จ - อา 08.00-21.00 น.
ภาคฤดูร้อน: จ - อา 08.00-17.00 น.
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0-2470-8211 
โทรสาร: 0-2470-8212 
เว็บไซต์: http://www.lib.kmutt.ac.th
อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริการอินเทอร์เน็ต

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ Account สำหรับเข้าใช้บริการ

สำหรับนักศึกษา

หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับ Internet Account ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ คลิกที่นี่ โดยนักศึกษาสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

บุคลากรใหม่ต้องทำการติดต่อขอ Internet Account โดยกรอกแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการฯแล้วส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งไปให้ยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ หรือส่งไปให้ทางอีเมล์ส่วนตัวของท่าน โดยบุคลากรสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งเกษียณอายุ หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นบุคลากร กรณีที่เป็นลูกจ้าง Internet Account จะหมดอายุตามสัญญาการจ้างงาน เมื่อมีการต่อสัญญาการจ้างงานแล้ว ลูกจ้างจะต้องทำการกรอกแบบคำขอต่ออายุ Internet Account ส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ โดยระบุระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาการจ้างงานใหม่ส่งมา ซึ่งเมื่อ Internet Account หมดอายุจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานในบางบริการได้ เช่น WiFi, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์, VPN และฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด เป็นต้น

สำหรับบุคลากรที่ลืม Password สามารถติดต่อขอ Reset Password ใหม่ได้ โดยโทรศัพท์มาแจ้งยังสำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ 024709444 หรือโทรภายใน 111

::: เคาน์เตอร์บริการ :::

ตั้งอยู่อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 2 โดยให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากร และนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.

::: บริการ E-Mail :::

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัวตอนลงทะเบียนรับ Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเป็นอีเมล์ KMUTT Google Apps

สำหรับบุคลากร

บุคลากรจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัว (Webmail) เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรเนื้อที่ในการให้บริการไว้จำนวน 2,000 MB ต่อคน ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน Webmail ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://webmailstaff.kmutt.ac.th และสามารถรองรับการใช้งาน POP และ IMAP Protocol ได้ด้วย

วิธีการกำหนดค่า

POP และ IMAP : mailin.kmutt.ac.th
SMTP : mailout.kmutt.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 (CB2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์: 0-2470-9400 
โทรสาร: 0-2427-9061 (โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับ)

 

บริการเครือข่าย Wireless LAN

KMUTT Wireless LAN หรือ KMUTT WiFi คือบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) สำหรับให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ที่ พื้นที่ให้บริการ Wireless LAN

การติดตั้งและการใช้งาน 
KMUTT-Secure 
KMUTT-SecureN

 

สันทนาการ

สนามกีฬากลางแจ้ง
เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ใช้สำหรับการเล่น ฟุตบอล และกีฬากลางแจ้งอื่นๆ บางครั้งยังสามารถจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆ ด้วย

สนามเทนนิส 
เป็นสนามเทนนิสแบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

โรงยิม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย หลากหลายที่ทันสมัย สามารถ บริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี