King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางมด)

 • อาคารหอพักนักศึกษาหญิง สูง 11 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 944 คน ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
 • อาคารหอพักนักศึกษาชาย สูง 10 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 388 คน ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
 • ตัวอาคารหอพัก มีระบบ สาธารณูปโภคทันสมัย ลิฟท์ ระบบเตือนภัย และบันไดหนีไฟ การเข้า - ออก บริเวณหอพักใช้ระบบ Key Card
ติดต่อ: 126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8461 โทรสาร: 0-2470-8460
สำนักงานหอพัก:
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.00 น. เสาร ์- อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
เว็บไซต์: http://www.residencehall.kmutt.ac.th
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หอสมุด

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยี- ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการดังนี้
 • หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วารสาร มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วิทยานิพนธ์
 • วีดีทัศน์, ซีดีรอม, ดีวีดี, วีซีดี
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทุกรายการ
 • บริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน ผู้สนใจสามารถรับชม และรับฟังได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ที่ http://digital.lib.kmutt.ac.th
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ (Digital Collection)

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จ- พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 สำนักหอสมุดได้น้อมนำ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาจัดเก็บเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูป อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้จาก http://digital.lib.kmutt.ac.th/main.php นอกจากนี้ยังได้นำ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ วารสารวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนังสือ เก่า ที่มีคุณค่ามาจัดเก็บเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้

เวลาทำการ:
ภาคปกติ: จ - อา 08.00-21.00 น.
ภาคฤดูร้อน: จ - อา 08.00-17.00 น.
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0-2470-8211 โทรสาร: 0-2470-8212
เว็บไซต์: http://www.lib.kmutt.ac.th
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการอินเทอร์เน็ต

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับ Account สำหรับเข้าใช้บริการ
 • ดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 • ลงทะเบียนเข้าใช้งาน KMUTT Google Apps (สำหรับบุคลากร)
 • คู่มือการใช้งาน KMUTT Google Apps
 • Activate เข้าใช้งาน Office 365
 • ลืมรหัสผ่าน Internet Account (สำหรับนักศึกษา)
 • คู่มือการลงทะเบียนรับ Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
  • สำหรับนักศึกษา
  • สำหรับบุคลากร

สำหรับนักศึกษา

หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับ Internet Account ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ คลิกที่นี่ โดยนักศึกษาสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)
 • WiFi (KMUTT-Secure, KMUTT-SecureN, eduroam)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • ประเมินการสอนของอาจารย์
 • KMUTT Google Apps
 • Office 365
 • VPN
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด
 • E-University
 • My English
Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

บุคลากรใหม่ต้องทำการติดต่อขอ Internet Account โดยกรอกแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการฯแล้วส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งไปให้ยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ หรือส่งไปให้ทางอีเมล์ส่วนตัวของท่าน โดยบุคลากรสามารถใช้ Internet Account ในการใช้งานบริการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)*ต้องขอเปิดสิทธิ์ก่อนเข้าใช้งาน*
 • WiFi (KMUTT-Secure, KMUTT-SecureN, eduroam)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • Intranet
 • KMUTT Google Apps
 • Office 365
 • VPN
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด
 • Webmail
 • KMUTT Learning Environment (LE)
Internet Account มีอายุการใช้งานจนกระทั่งเกษียณอายุ หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นบุคลากร กรณีที่เป็นลูกจ้าง Internet Account จะหมดอายุตามสัญญาการจ้างงาน เมื่อมีการต่อสัญญาการจ้างงานแล้ว ลูกจ้างจะต้องทำการกรอกแบบคำขอต่ออายุ Internet Account ส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ โดยระบุระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาการจ้างงานใหม่ส่งมา ซึ่งเมื่อ Internet Account หมดอายุจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานในบางบริการได้ เช่น WiFi, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์, VPN และฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด เป็นต้น
สำหรับบุคลากรที่ลืม Password สามารถติดต่อขอ Reset Password ใหม่ได้ โดยโทรศัพท์มาแจ้งยังสำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ 024709444

เคาน์เตอร์บริการ

ตั้งอยู่อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 2 โดยให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากร และนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.

บริการ E-Mail

สำหรับนักศึกษา
นักศึกษาจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัวตอนลงทะเบียนรับ Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเป็นอีเมล์ KMUTT Google Apps
สำหรับบุคลากร
บุคลากรจะได้รับ E-Mail Address ส่วนตัว (Webmail) เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรเนื้อที่ในการให้บริการไว้จำนวน 2,000 MB ต่อคน ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน Webmail ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://webmailstaff.kmutt.ac.th และสามารถรองรับการใช้งาน POP และ IMAP Protocol ได้ด้วย
วิธีการกำหนดค่า
POP และ IMAP : mailin.kmutt.ac.th
SMTP : mailout.kmutt.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 (CB2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-9400 โทรสาร: 0-2427-9061 (โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับ)

บริการเครือข่าย Wireless LAN

KMUTT Wireless LAN หรือ KMUTT WiFi คือบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
การติดตั้งและการใช้งาน
 • KMUTT-Secure
 • KMUTT-SecureN

สันทนาการ

สนามกีฬากลางแจ้ง
เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ใช้สำหรับการเล่น ฟุตบอล และกีฬากลางแจ้งอื่นๆ บางครั้งยังสามารถจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆ ด้วย
สนามเทนนิส เป็นสนามเทนนิสแบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
โรงยิม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย หลากหลายที่ทันสมัย สามารถ บริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี