หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)