หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีศึกษา
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)