หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

(หลักสูตรสองภาษา)

สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร