หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์

Print

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

7. วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)