King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

มีความรู้ และ ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ (Knowledge and Professional Skill )

เป็นผู้ที่มีความรู้กว้างในศาสตร์ต่างๆ และ มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้หรือออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อแก้โจทย์ปัญหาเชิงวิชาชีพได้ มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาชีพ