King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)

สามารถใช้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถ สื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจอย่างครบถ้วน ชัดเจน มีความสามารถในการถ่ายทอดการนำเสนออย่างมือาชัพและมีมารยาท ในการสื่อสาร