ภาพรวมงานวิจัย

Print

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบสูง โดยคณะมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงด้านการทำวิจัย มีอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science และฐานข้อมูล Scopus มีประมาณร้อยละ 30 ปัจจุบัน คณะฯ มุ่งผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์วิจัยหรือกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูง เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความสามารถของภาคอุตสากรรม และสร้างสังคมให้มั่นคงปลอดภัยและอยู่ดีกินดีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันคณะฯ มีการจัดตั้งคลัสเตอร์วิจัย 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์วิจัย Computational and Applied Science for Smart Innovation Research Cluster (CLASSIC)คลัสเตอร์วิจัย Chemistry for Green Society and Healthy Living (ChGSH)คลัสเตอร์วิจัย Nanoscience and Nanotechnolog at KMUTT (Nano@KMUTT) มีกลุ่มวิจัย 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิจัย Food Safety And Food Security (2FS), กลุ่มวิจัย Luminescence and Scintillation Materials, กลุ่มวิจัย Thin Film Technology มีศูนย์วิจัย 1 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KMUTT Geospatial Engineering and Innovation Center) (KGEO)