King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

คลินิกวิจัย

คลินิกวิจัย ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้ง Research Clinic หรือ คลินิกวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยหลากหลายสาขา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานการวิจัยการเกษตร (สวก.) มาคอยให้คำปรึกษาประจำคลินิกแก่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านการทำวิจัย ตัวอย่างเช่น
  • การเลือกโจทย์วิจัย
  • การตั้งหัวข้อวิจัย
  • การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
  • ระเบียบวิธีการดำเนินงานวิจัย
  • การเลือกวารสารวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
  • การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
  • การเขียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • รูปแบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม
  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

<< ตรวจเช็คตารางเวลาและคลิกลงทะเบียนทันทีได้ที่นี่ >>