King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

ผลงานที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ(นับจากวันที่ขอยื่นสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร) 2562 ถึง 2563


ลำดับ เลขที่คำขอ วันที่ยื่นคำขอ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ สังกัด
93 1901000827 2/8/2562

เครื่องมือตรวจคัดกรองต้อกระจกและประเมินผลภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (สิทธิบัตร)

น.ส. ภัทรวดี ตามถิ่นไทย
น.ส. ปัณชญา ศิริพานทอง
น.ส. พร พันธุ์จงหาญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
94 1901000969 15/2/2562 ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเคราติเนสทนร้อนที่ได้จากดีเอ็นเอลูกผสม (สิทธิบัตร) น.ส. นุจริน จงรุจา
น.ส. ดวงใจ สิทธิพล
นาย พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
นาย ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
Mrs. ทัศนีย์ โล้หนู
นาย โยธิน คำแสง
น.ส. ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์
นาง วันทา ยิ่งยง
น.ส. ชาลิสา จตุรพักตรารักษ์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
-
หน่วยงานภายนอก
-
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานย่อยภายนอก
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานย่อยภายนอก
95 1902000837 3/1/2562 อุปกรณ์หุงข้าวเหนียว (สิทธิบัตร) น.ส. วันดี อ่อนเรียบร้อย
น.ส. ศุลีพร ขันภักดี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
99 1901002107 4/5/2562 วัสดุตกแต่งบาดแผลที่มีความสามารถดูดซับสูงและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งวิธีการสังเคราะห์วัสดุดังกล่าว (สิทธิบัตร) น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
น.ส. สุวนันท์ คล้ายศรี
น.ส. สุทธิดา แก้ววิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
103 1903001595 31/5/2562

วิธีการเตรียมสารละลายที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดจากแกลบสำหรับพ่นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ

(อนุสิทธิบัตร)

น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
นาย กิตติธัช ธนสิวะวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
104 1901003792 31/5/2562

วิธีการสังเคราะห์แผ่นนาโนเงินด้วยวิธีการทางแสง สำหรับขยายสัญญาณรามานด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน และระบบสังเคราะห์ด้วยวิธีการทางแสง

(สิทธิบัตร)

น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
นาย อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย
น.ส. สุธาวี อิทธิพงศ์เมธี
นาย ศุภกร เดโช
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
110 1901005521 9/6/2562

วิธีการสร้างคอลลอยด์ของอนุภาคนาโนเงินสำหรับขยายสัญญาณรามาน เพื่อใช้ตรวจจำแนกหมึกปากกาแบบไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร.

(สิทธิบัตร)

น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
น.ส. อภิญญา เกตุก้อง
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
133 2001001664 20/3/2563 กระบวนการแจกแจงควอนตัมโดยการใช้กรุปของตัวดำเนินการควอนตัม (สิทธิบัตร) นาย วชิรพงศ์ จิรกิจภูวพัฒน์
นาย ธนภัทร์ ดีสุวรรณ
นาย ภูมิ คำเอม
นาย สมพงษ์ ธรรมพงษา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
138 2001002196 17/4/2563 ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลปลอดกลูเตนปลอดวัตถุเจือปนอาหารและกรรมวิธีการผลิต (สิทธิบัตร) น.ส. โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์
น.ส. พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
น.ส. อัมพวัน ตั๊นสกุล
นาง รัชนีพร อ้ายตั้ง
น.ส. สุดารัตน์ อรุณมงคล
น.ส. มนปพร ชัยวาณิชยา
น.ส. ภูมิใจ จารุรังสีพงค์
นาง ธราธร ทีรฆฐิติ
น.ส. อรนุช ลีลาพร
นาย ยินดี ชาญวิวัฒนา
นาย รุ่งโรจน์ รักมิตร
น.ส. สุกัญญา ศรีทันดร
น.ส. ภัทรพร ศุภปัญญาพงศ์
นาย วิชิต แพพูล
น.ส. สวรรยา เจริญลาภพาณิชย์
น.ส. ดวงจิต โตไทยะ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-