King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next
ทีมนักวิจัยจากภาควิชาจุลชีวิทยา มจธ. “ค้นพบเชื้อไวรัสในกลุ่มปลากะพง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันการระบาดวิทยาในปลา!!!!!” โอ้วโหววว มาดูรายละเอียดกันนน 🤩🤩🤩🤩🤩
อะตอมได้เข้าไปสัมภาษณ์ ผศ. ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา หนึ่งในทีมนักวิจัยผลงานชิ้นนี้ อาจารย์เล่าว่า โดยปกติโรคระบาดในปลากะพงพบว่าเกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้นโจทย์ของการงานวิจัยนี้ คือ การวินิจฉัยชนิดของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในปลา ทางทีมจึงใช้วิธีการสร้างระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์ (cell line) มันคือการสร้างระบบเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสแบบ invitro 🧫🧪🦠🧫🧪🧫
ซึ่งความมหัศจรรย์ของงานนี้ คือ ทีมวิจัยพบการติดเชื้อไวรัสร่วมสองชนิดในปลากะพงเป็นครั้งแรก!!! ได้แก่ “Megalocytivirus ISKNV” และ “Nervous Necrosis Virus หรือ NNV” โดยการพัฒนาระบบเซลล์เพาะเลี้ยงในการเพิ่มจำนวนและการวินิจฉัยร่วมกับเทคนิค Polymerase Chain Reaction หรือ PCR และยังเป็นครั้งแรกในการเพิ่มจำนวน Nervous Necrosis Virus ในเซลล์เพาะเลี้ยง GF cell ได้
🐟🐠🐟🐠🐟🐟🐟🐠🐠🐠
ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่เคยถูกรายงานในกลุ่มปลากะพงมาก่อนน!!!! นับว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าอย่างมากในเชิงการระบาดวิทยาในปลา เพราะมันคือข้อมูลอันสำคัญในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในปลา แหละนี้คือจุด Highlight ของงานเพราะข้อมูลนี้สามารถนำมาพัฒนาวัคซีนที่เรียกว่า “Bivalent vaccine” มันคือวัคซีนตัวเดียวที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัสได้ถึง 2 ชนิด ได้แก่ ISKNV และ NNV 🧐🧐🧐🧐
ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Aquaculture ปี 2020 (Q1: Impact factor = 3.022) ในชื่อผลงาน “Infectious cell culture system for concurrent propagation and purification of Megalocytivirus ISKNV and nervous necrosis virus from Asian Sea bass (Lates calcarifer)” 📃📄📑