King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

ตาราแสดงผลงานที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ 2562 ถึง 2563

เรื่อง สำนักงานคณะบดี เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์
เครื่องมือตรวจคัดกรองต้อกระจกและประเมินผลภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึก         1
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเคราติเนสทนร้อนที่ได้จากดีเอ็นเอลูกผสม       1  
อุปกรณ์หุงข้าวเหนียว     1    
วัสดุตกแต่งบาดแผลที่มีความสามารถดูดซับสูงและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งวิธีการสังเคราะห์วัสดุดังกล่าว     1    
วิธีการเตรียมสารละลายที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดจากแกลบสำหรับพ่นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ     1    
วิธีการสังเคราะห์แผ่นนาโนเงินด้วยวิธีการทางแสง สำหรับขยายสัญญาณรามานด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน และระบบสังเคราะห์ ด้วยวิธีการทางแสง     1    
วิธีการสร้างคอลลอยด์ของอนุภาคนาโนเงินสำหรับขยายสัญญาณรามาน เพื่อใช้ตรวจจำแนกหมึกปากกาแบบไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร     1    
กระบวนการแจกแจงควอนตัมโดยการใช้กรุปของตัวดำเนินการควอนตัม     1   1
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลปลอดกลูเตนปลอดวัตถุเจือปนอาหารและกรรมวิธีการผลิต   1   1  
รวมทั้งสิ้น   1 6 2 2

คิดจากจำนวนเรื่อง

สถิติคิดเป็นร้อยละ(เทียบกับทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัย) ทั้งมหาวิทยาลัย 57 เรื่องของปี 62-63
  คณะวิทย์ 9 เรื่องของปี 62-63
  คิดเป็นร้อยละ 15.79  
สถิติคิดเป็นร้อยละ(เทียบกับทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์) คณะวิทย์ 9 เรื่องของปี 62-63
  สำนักงานคณบดี - เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาเคมี - เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาฟิสิกส์ 5 เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ภาควิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ภาควิชาเคมี 1 เรื่องของปี 62-63

คิดจากจำนวนคน

สถิติคิดเป็นร้อยละ (เทียบกับทั้งหมดทั้งหมาวิทยาลัย) ทั้งมหาวิทยาลัย 175 เรื่องของปี 62-63
  คณะวิทย์ 21 เรื่องของปี 62-63
  คิดเป็นร้อยละ 12.00  
สถิติคิดเป็นร้อยละ(เทียบกับทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์) คณะวิทย์ 19 เรื่องของปี 62-63
  สำนักงานคณบดี - เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาเคมี 1 เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาฟิสิกส์ 10 เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาจุลชีววิทยา 5 เรื่องของปี 62-63
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 3 เรื่องของปี 62-63

แบ่งจากบุคลากรได้เป็น

    คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี
อาจารย์ 9 2 4 3 -
นักศึกษา 10 1 1 7 1