กลุ่ม Cluster วิจัยคณะฯ

Print

3 Research cluster

1. Computational and Applied Science for Smart Innovation Research Cluster (CLASSIC)

2. Chemistry for Green Society and Healthy Living (ChGSH)

3. Nanoscience and Nanotechnology at KMUTT (Nano@KMUTT)

 

3 กลุ่มวิจัย

1. กลุ่มวิจัย Food Safety And Food Security (2FS)

2. กลุ่มวิจัย Luminescence and Scintillation Materials

3. กลุ่มวิจัย Thin Film Technology

 

1 ศูนย์วิจัย

1. ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KMUTT Geospatial Engineering and Innovation Center) (KGEO)