King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ทีมผู้บริหารโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำทีมโดย นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กับ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. พัฒนาครูเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ผ่านการอบรมทางวิชาการและการวิจัย 4. สนับสนุนด้านการสอนพิเศษให้นักเรียน ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และรองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการสร้างร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ “Possibilities of Life – What else? ชีวิตออกแบบได้”

หลักสูตรวท.ม./ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) และหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการประกอบชีพที่เหมาะสมในโลกปัจจุบันและอนาคต “Possibilities of Life – What else? ชีวิตออกแบบได้” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้อง Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณธีรัช วัฒนกิจรุ่งโรจน์ เจ้าของ Facebook Page Unless You Try เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงานที่รอบด้าน สามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผนวกเข้ากับความสนใจของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือค้นหาแนวทางการทำงานตลอดจนการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่ที่เป็นไปได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 9 คน และผู้สนใจทั่วไป 5 คน

 

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน หัวข้อ “แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) และการจัดการห้องเรียนในระบบ LEB2”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 6 รอบที่ 2 ในหัวข้อ “แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) และการจัดการห้องเรียนในระบบ LEB2” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้แอพพิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ รวมไปถึงสาธิตการจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในห้องเรียนแบบ Online และคุณวัชรี สมานรักษ์ พร้อมทีมนักเทคโนโลยีการศึกษา จากหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Activities และเทคนิคการใช้งานใน Function ต่าง ๆ การบันทึกผลการเรียนการรู้และการประเมินผลในระบบ LEB2 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 32 คน

Previous Next

บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับรางวัลจากการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการบริหารจัดการ ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากผลงาน “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ณ ห้อง 09.02.18 ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2023 ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566) สำหรับการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินผลงาน ประกอบด้วย การส่งบทความและคลิปวีดีโอ การนำเสนอผลงานการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 2023 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 38 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการนำแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และรวบรวมเป็น แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไป

Previous Next

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยาย เรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ สำหรับเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” เพื่อให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ รวมถึงกฎหมายการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเท

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ สำหรับเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย (Medical Device Design and Development)” ณ ห้อง SCi Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนวิจัย PMU ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ รวมถึงกฎหมายการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยผลักดันงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ให้สามารถขอขึ้นทะเบียนรับรองจากทาง อย. สำหรับนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเครื่องแพทย์สู่ตลาดผู้ใช้งานจริงในอนาคต

 1. ขอแสดงยินดีกับ อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ (มจธ.) ทุกท่านที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่คว
 2. พิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 3. การร่วมประชุมหารือเพื่อลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางการวิชา (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับ โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
 4. คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ประจำปี 2566

Page 1 of 31

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022