King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมการพัฒนารายวิชาในรูปแบบโมดูล (OBEM; Outcome based Education Module) รอบที่ 1

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารายวิชาในรูปแบบโมดูล (OBEM; Outcome based  Education Module)” รอบที่ 1 ในหัวข้อ การพัฒนารายวิชาในรูปแบบโมดูล (OBEM; Outcome based  Education Module) ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองในการพัฒนารายวิชาให้ในรูปแบบ OBEM ให้กับประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา โดย ทีมวิทยากรจากทีมพัฒนาการศึกษา มจธ. ดังนี้ รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ. ดร.ภาณุฑัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา อ.วาสนา เสียงดัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาการศึกษาและบริการ และ ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารายวิชาในรูปแบบโมดูล OBEM ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนารายวิชาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม และ รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้

Previous Next

ภาควิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรม Learning By Doing ครั้งที่ 1 หัวข้อ Electromagnetics

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์  2567 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (Learning by Doing)" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Electromagnetics ณ Science Learning Space เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ลงเรียนในรายวิชา PHY 102, PHY104 และ PHY106 รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอนและพี่ TA ภาควิชาฟิสิกส์ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความสนุกสนาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้ 1.Jacob's Ladder 2.Jumping Rings 3.Measuring Magnetic Field (Solenoid) 4.Van de Graaff & Plasma Ball และ 5.เครื่องวัดประจุไฟฟ้า โดยมี ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ กล่าวเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop พิเศษ เกี่ยวกับการสร้าง Simulation Electric Field ผ่าน Wolfram Cloud โดย ผศ. ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน รวมทั้งการให้ข้อมูลการเรียนรู้ในรูปแบบโมดูล จากงานพัฒนานักศึกษา  ซึ่งกิจกรรมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 มีนาคม 2567 และ 13-15 พฤษภาคม 2567

Previous Next

The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2024 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ Foundation Factory Management ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2024 โดย คุณสุรเดช ภัทรวิเชียร ให้ความรู้และแนวคิดการจัดการตามหลักของโมซุคุริ (Monodzukuri) ที่เน้นการพัฒนาและปรับปรุงการขั้นตอนการทำงานให้ง่าย ปลอดภัย ผิดพลาดน้อย ทำได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ หลักการ 5ส ในการลดจำนวนสิ่งของหรือระบบงานที่สูญเปล่า และกระบวนการคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ (PDPA Cycle) รวมทั้งการคัดแยกกระบวนการทำงานโดยใช้เครื่องมือ ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify) ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดและออกแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ประกวดในเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน "เชิดชูเกียรติอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาเก่าที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2566 และ สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/นักศึกษาเก่า ประจำปี 2567”

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงาน "เชิดชูเกียรติอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาเก่าที่ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2566" ณ ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. โดย ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ รศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 75 รางวัล ได้แก่ รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 4 ราย รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 15 ราย รางวัลแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอน (PSF) 1 ราย รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 3 ราย รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัย ดีเด่น 17 ราย รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ-วิจัย 20 ราย และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานได้รับรางวัล 15 ราย พร้อมทั้งเชิญตัวแทนผู้ได้รับรางวัลแต่ละสาขาขึ้นกล่าวถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมที่ทำให้ได้รับรางวัล นอกจากนี้ยังได้จัดให้มี “งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/นักศึกษาเก่า ประจำปี พ.ศ.2567” ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงของภาควิชา/หน่วยงาน และการจับรางวัลปีใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ และนักศึกษาเก่า เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดงาน KMUTT MEGA Job Fair 2024

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จัดงาน KMUTT MEGA Job Fair 2024 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 2 โดยมี ดร.ปนาลี แทนประสาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และรศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ตุลา จูฑะรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิเวศเพื่อนักศึกษาและผู้เรียนรู้ ร่วมเปิดงาน และเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมงาน ณ ยิมเนเซียม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี KMUTT Job Fair เป็นกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเลือกสมัครงานกับบริษัทชั้นนำจำนวนมากในคราวเดียวกัน และในการจัดงานครั้งนี้ องค์กร บริษัท และหน่วยงานต่างๆ จะได้คัดเลือกรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ และผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำ อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

Page 1 of 43

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022