King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายพิเศษ “ภาพรวมอุตสาหกรรม PCB”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาพรวมอุตสาหกรรม PCB” (Oportunitiesand Challenges in Thailand PCB Industry : Skills Requirement) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย Mr.Clement Sun, Chairman Executive Assistant บริษัท WUS Printed Circuit (Thailand) Co., Ltd. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมบริษัท WUS Printed Circuit แนวโน้มธุรกิจและตลาดในประเทศไทย กระบวนการและขั้นตอนผลิตแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต ความรู้และทักษะของบุคลากรที่บริษัทต้องการ และเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผงวงจรพิมพ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงภาพรวมโครงการ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้และส่งเสริมทักษะในด้านอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ และ ผศ. ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าพบ
คุณเกียรติศักดิ์ ทองสม ผู้จัดการหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายงานวิจัย บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนยางในรถจักรยานยนต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี พร้อมทั้งรับฟังโจทย์วิจัยจากทางบริษัทฯ จึงนำมาสู่การประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบโครงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ในการนี้ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้รหัสโครงการ FRB660073/0164 ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในครั้งนี้

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx 300

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx 300 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มาบรรยายเรื่อง “ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาด้าน EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการองค์กร (OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ เลขานุการคณะฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยจะนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งคณะฯ ยังมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 300 ในปี 2569 นี้

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ณ ห้อง Science Connect และห้อง SI 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพจากการศึกษาโครงงาน (Project) ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อทำโครงงานตามความสนใจและสาขาวิชาที่ศึกษาเรียนรู้มาตลอด 4 ปี รวมทั้งสามารถนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเวทีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ของหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์ประยุกต์ คัดเลือกผลงานของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจำนวน 3 ผลงาน รวมเป็น 21 ผลงาน และให้นักศึกษานำเสนอโครงงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒินอกหลักสูตรหรือจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยใช้เวลานำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที ซึ่งผลงานที่ได้คะแนนรวมลำดับที่ 1-3 ของแต่ละหลักสูตรจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. หารือแนวทางความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ฟาฟา จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ และ ผศ. ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางไปเข้าพบ คุณสุนทรินทร์ สัจจะวัชรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟาฟา จำกัด ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เช่น ชาม กล่องข้าว ช้อน ส้อม มีด ถุง แก้ว ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มีการพัฒนาโดยการนำเปลือกสัตว์ทะเลที่เหลือจากการบริโภคมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนกลายมาเป็นนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติกได้ ทั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และรับฟังโจทย์วิจัยจากทางบริษัท จึงนำมาสู่การประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบโครงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่สู่ความยั่งยืน

ในการนี้ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้รหัสโครงการ FRB660073/0164 ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในครั้งนี้

Page 1 of 53

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022