King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการประชุมระดมสมอง หัวข้อ “แนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปี 2565”

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 17-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ประธานหลักสูตร ได้จัดโครงการประชุมระดมสมอง หัวข้อ “แนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปี 2565” ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 และให้นักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกงานและประกอบอาชีพ วิทยากรประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่อยู่ในระหว่างฝึกงานร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะในสายงาน UX/UI designer การแบ่งปันประสบการณ์และปัญหาที่พบระหว่างฝึกงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การระดมสมองเพื่อจัดทำแผงผังทักษะที่ควรเตรียมพร้อมก่อนฝึกงานฝึกงาน และการระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2

 

ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนายกระดับเพิ่มขีดความสามารถกำลังคนในภาคส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ประธานบริหารหลักสูตรได้แนะนำอาจารย์ในแต่ละ module ตารางสอน เกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การเข้าเรียน การประเมินผล การติดตามผล และช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่คุณครู ซึ่งหลักสูตรนี้จะจัดการเรียนการสอนในระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 นอกเวลาราชการ ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสะเต็มศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

Previous Next

ศูนย์วิจัย ASESS จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารแบบไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียว”

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม มจธ. (Applied Science and Engineering for Social Solution Research Center หรือ ASESS Research Center) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารแบบไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียว” เพื่อถ่ายทอดวิธีการสังเคราะห์นวัตกรรม Green colloidal SERS และการประยุกต์ใช้ Green colloidal SERS ร่วมกับเทคนิครามานสเปกโทรสโกปีสำหรับตรวจพิสูจน์หมึกปากกา รวมถึงการนำไปใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานอื่น ๆ ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานตรวจเอกสาร และกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัย ASESS และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (Opto-Electrochemical Sensing Research Team) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งการดำเนินงานนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานฯ ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom  เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกเพื่อรองรับวิถีใหม่ (New normal) และยังเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้โรงเรียนในเครือข่ายคณะฯทั้ง 8 โรงเรียน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 18 โครงงาน ซึ่งรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้แก่ โครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราดำขนมปัง (Rhizopus stolonifer) ในการกำจัดผักตบชวา” จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และรางวัลชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้แก่ โครงงาน “Triple S” จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับคุณครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับคุณครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตลอดปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนเครือข่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับคุณครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย และ ดร.ชลิตา ธูปสุวรรณ จากหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รวมทั้งคณาจารย์จาก 4 ภาควิชาร่วมเป็นวิทยากร และกิจกรรมการใช้งานกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Padlet) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ซึ่งมีคุณครูแกนนำจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 30 คน

Page 1 of 18

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Situs Judi Slot Terlengkap
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. Situs Slot
 15. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 16. Mesin slot gacor 88
 17. Mesin slot
 18. Link Slot Online
 19. Slot Via Dana
 20. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 4. Judi Slot Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 6. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 7. Slot Hacker
 8. Situs Slot Online Terbaik
 9. Slot Gacor Gampang Menang
 10. Slot Online
 11. Situs Slot Online Terbaik 2022
 12. Slot RTP Pragmatic
 13. Situs Slot Gacor 2022