King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

พิธีเปิดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) “แกว๊กแกว๊กเกมส์”

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีเปิดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) ภายใต้ชื่อ “แกว๊กแกว๊กเกมส์” ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ผลักดันศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาคณะ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การแข่งขัน และการประกวดภายในโครงการ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ออกแบบการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก อันเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่เครือข่ายการทำงานร่วมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข็งแรงในอนาคต โดยมี ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะทำงานโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ มจธ. เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและนักศึกษาร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 นี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2566

Previous Next

ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฏีและฟิสิกส์เชิงการคำนวณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานซอฟต์แวร์ COMSOL สำหรับงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฏีและฟิสิกส์เชิงการคำนวณ (Theoretical and Computational Physics: TCP Research Group) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานซอฟต์แวร์ COMSOL สำหรับงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม” ณ ห้อง  Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มจธ. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณในงานวิจัยและอุตสาหกรรมยุคใหม่” และ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นวิทยากรอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ COMSOL Multiphysics การจำลองปรากฏการณ์ถ่ายเท และการใช้ซอฟต์แวร์ COMSOL บูรณาการงานวิจัย ทั้งงานวิจัยแนวหน้า (frontier research) และงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มจธ. รวมทั้งมีการทำ Mini Project เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน COMSOL Multiphysics ในการจำลองและนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่น 3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่น 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อว. ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SCL209 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มจธ. ประชุมหารือร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 - 16.30 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม นำโดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ และเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของโรงเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน KMUTT PSF การประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสององค์กร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในอนาคต

Previous Next

ผลงานวิจัยตีพิมพ์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.”

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคน ยามเช้าที่สดใส วันนี้อะตอมมีงานวิจัยดี ๆ มาเล่าให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้กัน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.” โดยอะตอมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์บทความสั้น ๆ จาก ผศ. ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาปริญญาโทกับเจ้าของโรงงานคั่วอบเมล็ดกาแฟ และความร่วมมือของทางวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. อีกทั้งยังได้รับประเภททุนวิจัยทุนวิจัยพื้นฐาน Basic Research Fund (Blue Sky) ในปี 2564 จนทำให้ได้ผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ ในปี 2565 ระดับ Q1 ที่มีหัวข้อชื่อว่า “Valorization of Coffee Silverskin through Subcritical Water Extraction: An Optimization Based on T-CQA Using Response Surface Methodology”

.

แค่จากหัวข้อก็ว้าวกันแล้วใช่ไหม!! งั้นลองมาฟังรายละเอียดของงานวิจัยนี้กัน................

งานวิจัยนี้เกิดขึ้นได้จากการที่นักวิจัยเห็นว่าทางทางโรงงานคั่วอบเมล็ดกาแฟมีการทิ้งในปริมาณที่เยอะมากของเยื่อซิลเวอร์สกินกาแฟ (Coffee Silverskin) ที่เกิดจากการหลุดออกจากเมล็ดกาแฟในระหว่างกระบวนการคั่ว หลังจากนักวิจัยนำกลับมาศึกษาถึงประโยชน์หรือสารประกอบของเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ พบว่ามีสารตัวหนึ่งที่สำคัญ คือ กรดคลอโรจีนิค (Chlorogenic Acid - CGA) มีประโยชน์ที่สามารถช่วยยับยั้งการดูดซึมของไขมัน ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของไขมันในตับ และช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด แต่เนื่องจากระดับปริมาณของกรดคลอโรจินิคหลังจากผ่านกระบวนการคั่วแล้ว ค่อนข้างมีปริมาณต่ำมาก จึงต้องมีการศึกษาให้ดี เพื่อให้สามารถสกัดกรดคลอโรจีนิคได้มากขึ้น โดยการสกัดที่ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ สามารถทำได้ด้วย 2 หลักการ คือ 1. การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) 2. การสกัดด้วยน้ำ ด้วยทางนักวิจัยทราบว่าประเทศที่มีการทำงานวิจัยของเรื่องเมล็ดกาแฟมากสุด คือ ประเทศบลาซิล และได้ศึกษาวิธีการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้ว แต่ผลการศึกษาพบว่าวิธีดังกล่าวสามารถสกัดได้สารสำคัญกลุ่มที่ละลายในไขมันได้ดี แต่ได้กรดคลอโรจีนิค (Chlorogenic Acid - CGA) ค่อนข้างน้อย จึงทำให้นักวิจัยจึงอยากทดลองเลือกใช้หลักการสกัดด้วยน้ำแทนการใช้คาร์บอนไดออกไซด์

.

จึงเกิดจุดเริ่มต้นและการได้รับการตีพิมพ์ Q1 ได้ เพราะว่า ในการจะทำการสกัดด้วยน้ำ แต่ต้องเป็นน้ำในสภาวะกึ่งวิกฤต ก็คือ สภาวะที่น้ำสามารถเป็นได้ทั้ง 2 สถานะในเวลาเดียวกัน คือ สถานะแก๊สที่สามารถทำให้โครงสร้างภายนอกของเยื่อซิลเวอร์สกินกาแฟแยกออกจากกัน จากนั้นจึงทะลุทะลวงเข้าไปในโครงสร้างของเยื่อซิลเวอร์สกินกาแฟ ในขณะที่โมเลดุลของน้ำในสภาวะของเหลวก็จะทำหน้าเป็นตัวทำละลายที่ดีในการชะละลายเอาสารที่ต้องการออกมาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหา ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัด CGA และสภาวะกึ่งวิกฤตที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะสามารถสกัดกรดคลอโรจีนิคให้ได้ปริมาณมากที่สุด โดยทำการควบคุมพารามิเตอร์ด้วยหลักการการออกแบบการทดลอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า DOE (Design of Experiment) ผลการทำนายสภาวะที่เหมาะสมจากแบบจำลองทางคณิศาสตร์พบว่าสารสกัดที่ได้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและได้กรดคลอโรจีนิคในปริมาณมาก วิธีการนี้สอดคล้องกับหลักการเคมีสะอาดหรือเคมีสีเขียวเนื่องจากไม่มีการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นอันตราย และใช้ตัวทำละลายเฉพาะน้ำเท่านั้น ตลอดทั้งกระบวนการ ลดขั้นตอนการกำจัดตัวละลายอินทรีย์ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีตัวทำละลายมีพิษเหลือในสารสกัด จึงทำให้ไม่มีอุปสรรคเรื่องความเป็นอันตรายในการนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การนำไปผสมในน้ำผลไม้ หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ ที่มีประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดน้ำตาลในเลือด

.

โห้วว จากที่ได้ฟังการสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ อะตอมรู้สึกว้าวววมาก ที่มีการรวมกันทั้งหลายสายงาน และถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับงานวิจัยที่อะตอมบอกมานี้ สามารถตามไปอ่านรายละเอียดต่อได้เลยครับ

แล้วอะตอมจะมาบอกสิ่งใหม่ๆ อีกนะคร๊าบบบ

 

 

Page 1 of 25

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022