King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล “Runner-up Outstanding Technologist Award 2023”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จัดงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และมีความสมดุลทั้งกายและใจ รวมถึงขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน 

โดยในงานดังกล่าว ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของผลงาน “เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีโดดเด่นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้รับรางวัลและโล่รางวัล “Runner-up Outstanding Technologist Award 2023”

ทั้งนี้  ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลความรู้นวัตกรรมใหม่ จากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำระดับโลก รวมทั้งบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ในส่วนของ Techno Mart นำเสนอเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำไปใช้งานทางธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาของไทยและต่างประเทศ และ TechInno Community เพื่อการสร้างโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพกับองค์กรชั้นนำ การแสวงหาแหล่งสนับสนุนเงินทุน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการพี่น้องสัมพันธ์สู่ฝันที่เป็นจริง “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการพี่น้องสัมพันธ์สู่ฝันที่เป็นจริง ณ Green Zone ชั้น 2 Science Learning Space เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานสายสนับสนุน สามารถเสนอขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมย่อยภายในโครงการ ได้แก่ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โดยวิทยากร 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเตรียมผลงานในการขอเลื่อนระดับ ได้แก่ คุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์ คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป คุณผ่องศรี เวศสนิท คุณบัวสาย เพชรสุริยวงศ์ และ คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่กำลังจะขอเลื่อนระดับ

โดยมี ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วิทยา เขาหนองบัว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบุคคล และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังการเสวนาจำนวนรวมกว่า 30 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คำแนะนำ และขอคำปรึกษา อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขอเลื่อนระดับในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ“การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-Ray Fluorescence”

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ“การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-Ray Fluorescence” ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลางภาควิชาฟิสิกส์ (SCL 102 และ SCL 104) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการอบรมในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ และ คุณพาณิน พูลจักร์ บุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้หัวข้อ “หลักการทำงานพื้นฐานในการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-Ray Fluorescence; XRF และการประยุกต์ใช้งานเพื่องานวิจัยในด้านต่าง ๆ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมในครั้งนี้จะเน้นให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งเพิ่มทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือให้แก่นักศึกษาภายในมหาลัยที่สนใจ

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 (Math Family Camp #9)

ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9  (Math Family Camp #9) ณ ไร่เครือวัลย์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งพี่บัณฑิต และศิษย์เก่า ซึ่งค่ายนี้ส่งเสริมให้น้อง ๆ ปี1 ได้รู้จักกันมากขึ้น ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และภาวะผู้นำ ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงพิธีผูกข้อมือต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคณิตศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทีมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - เทคโนโลยี 4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของนักเรียน และบุคลากร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ และรองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022