King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่าย I AM SCI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการค่าย I AM SCI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง ประธานคณะทำงานโครงการค่าย I AM SCI มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แก่ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในภาควิชาต่าง ๆ ทั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งคาดหวังว่านักเรียนจะทราบความต้องการของตนเองในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต และมีความรู้ความเข้าใจในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มากยิ่งขึ้น โดย รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละภาควิชา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม อีกทั้ง ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล ยังได้พูดถึงโอกาสของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติและกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้ง 4 ภาควิชาเป็นวิทยากรในช่วง Q&A นำโดย ผศ. ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์  ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และอาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาทั้ง 2 สาขาวิชา คือ ดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ ผศ.ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในช่วงบ่ายนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบันโดยแยกตามภาควิชา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 118 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีส่งมอบเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10  ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ และ พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้รับมอบ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและส่งมอบ ซึ่งเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงเป็นผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม” โดย ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกลุ่มเรื่อง “ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ 2563 บัดนี้โครงการวิจัยได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว คณะผู้วิจัยจึงส่งมอบเครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ไว้ใช้งาน พร้อมทั้งฝึกอบรมวิธีการใช้งานเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งนับเป็นการสร้างความร่วมมือทั้งด้านการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ให้เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ FSci's Alumni Sharing หัวข้อ “สร้างภาพ สร้างมูลค่า เทคนิคการถ่ายภาพ และทำ content แบบมืออาชีพเป็นรายได้เสริม”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ FSci's  Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง หัวข้อ “สร้างภาพ สร้างมูลค่า เทคนิคการถ่ายภาพ และทำ content แบบมืออาชีพเป็นรายได้เสริม” วิทยากรโดย คุณนัทธพงศ์ ทะอินทร์ นักศึกษาเก่าภาควิชาฟิสิกส์ มาแนะนำการถ่ายภาพ เนื่องจากภาพเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้ได้พบเห็นมีความรู้สึกคล้อยตามภาพได้ โดยมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาพสวยและมีมิติคือแสง การถ่ายภาพจึงต้องเลือกแสงให้เหมาะกับสิ่งที่เราจะถ่ายด้วย รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้อง shutter speed ซึ่งสำหรับมือใหม่หลายคนอาจจะเจอปัญหาภาพมืดหรือสว่างเกินไป แต่ยังไม่รู้ว่าควรตั้งค่าอะไรบ้าง  และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ Composition  การจัดวางองค์ประกอบและสัดส่วนของภาพ การเพิ่ม Foreground และ Background หรือการหาฉากหน้าและฉากหลังให้ภาพ ทำให้ได้ภาพที่สวยและสมบูรณ์แบบที่สุด โดยวิทยากรได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ทำไมเราต้องเรียนรู้ เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเป็นการสื่อสารผ่านโซเซียล การใช้ภาพสื่อสารมากขึ้นและมีความสำคัญ หากเรามีความเข้าใจก็จะนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริมในระหว่างเรียนได้ด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  รวมทั้งนักศึกษาเก่าและบุคลากร จำนวน 104 คน

Previous Next

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มกราคม 2565 รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) รวม 21 หน่วยงานจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯทั่วประเทศ และอีก 2 เครือข่ายพันธมิตรร่วม โดยมี ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ประธาน TSEN ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ รองประธาน TSEN ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ เลขานุการ TSEN ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 21 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการโชว์ศักยภาพเครื่องมือทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ถือเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกของเครือข่ายฯ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมของเครื่องมือวิจัยขั้นสูง รวมถึงการได้รับคำปรึกษาในการใช้เครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบภายในประเทศค่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM  เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านวิดีโอ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละภาควิชาและทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) ให้ความรู้เกี่ยวกับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้อาจารย์ทั้ง 4 ภาควิชา ยังให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน เส้นทางอาชีพ ตลอดจนแนวทางการเข้าศึกษาต่อแต่ละสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งมีนักเรียนระดับ ม.4, ม.5 และ ม.6 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 47 คน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022