King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานคณะทำงานแสดงวิสัยทัศน์ฯ กล่าวเปิดงาน “การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์” ณ ห้องเรียนรวม 600 และ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ตั้งแต่เวลา 8.30-12.30 น. ภายในงานมีการแสดงวิสัยทัศน์ และตอบคำถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคม โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ ศ. ดร.ภูมิ คำเอม ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก และ ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ จากนั้นเป็นการหย่อนแบบแสดงความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้อง Basement พื้นที่ Science Learning Space จากผู้มีสิทธิ์หย่อนแบบแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นพนักงานประจำอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 และข้าราชการ ทั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นจำนวน 73 ราย จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 50

Previous Next

พิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับ โรงเรียนวัดพุทธบูชา และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนวัดพุทธบูชา และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองการทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ในด้านการจัดการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในอนาคต โดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมลงนาม ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา และ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และนางวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคต

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564” เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคลากรสายวิชาการ และเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม SCL209 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ทั้งข้อบังคับมจธ. ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานกลุ่มวิชาการ อาจารย์พิเศษ และพนักงานสมทบ พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับตามวิธีและผลงานทางวิชาการตามที่ระบุในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 เพื่อให้คณาจารย์สามารถเตรียมผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ซักถามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย โดยมีบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 50 ท่าน

Previous Next

พิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับ โรงเรียนวัดพุทธบูชา และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนวัดพุทธบูชา และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองการทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ในด้านการจัดการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในอนาคต โดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมลงนาม ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา และ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และนางวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคต

Previous Next

คณะวิทยาศาตร์ มจธ. ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน หารือความร่วมมือและเยี่ยมชมคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย และทีมผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยมีตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ นำเสนอผลงานวิจัยเด่นของกลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ กลุ่มวิจัยพอลิเมอร์แบบยั่งยืนและวัสดุคอมพอสิตเชิงนวัตกรรม และกลุ่มวิจัยวัสดุฐานแกรฟีน รวมทั้งนำเยี่ยมชมห้องเครื่องมือกลางของภาควิชาฟิสิกส์ นอกจากนั้นยังมีการหารือแนวทางความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022