King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 “กิจกรรม Science Exhibition 2022”

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ทีม Active Recruitment  กิจกรรมแนะนำทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ ๆ นักศึกษา โดย งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย (Breakout Room) 4 ภาควิชา โดย อาจารย์ประจำภาควิชาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เคมีกับ COVID-19, การเรียนรู้ในยุค New Normal, สนุกกับ Lab จำลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยา, ความแตกต่างของการเรียนฟิสิกส์ vs. เรียนวิศวะ, เส้นทางสู่อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน การฝึกงาน และการทำงาน ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 140 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 5

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 5” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม และ ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเกี่ยวกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการจ้างนักศึกษาผู้ช่วยสอน จรรยาบรรณของนักศึกษาผู้ช่วยสอน การประเมินนักศึกษาผู้ช่วยสอน รวมทั้งแนะนำช่อง สอนเพลิน Learn more โดย ทีมพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาผู้ช่วยสอนยังได้รับองค์ความรู้เรื่องทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Skills & Bloom’s Taxonomy) และเทคนิคการวัดประเมินผลในลักษณะการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) โดยมี ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา และ ผศ. ดร.มิ่งขวัญ  ภาคสัญไชย เป็นวิทยากร และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของภาควิชาต่อนักศึกษาผู้ช่วยสอนและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน” โดย หัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้ควบคุมทั้ง 4 ภาควิชา ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SOTL) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 - 13.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SOTL) ครั้งที่ 3/2565 หัวข้อ “เทคนิคการสอนยุคใหม่แบบ HYBRID LEARNING ในวิชาเชิงปฏิบัติการ (เคมีและฟิสิกส์)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) เป็นสำคัญ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 16 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย อาจารย์ยุทธนา ลิลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และนางวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการคณะฯ พร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 (NSTFair Thailand 2022) ณ Hall 9-10  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมยั่งยืน” (Art – Science – Innovation and Sustainable Society) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประจำบูธและดำเนินกิจกรรม 2 วัน ได้แก่ วันที่ 14 สิงหาคม กิจกรรมกระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะ จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ แบบจำลองบันไดของจาค็อบ (Jacob’s Ladder) แหวนกระโดดได้ (Jumping Ring) และไฟฟ้ามหาสนุก จากภาควิชาฟิสิกส์ แบบจำลอง Car Parking System และ SMART LOCK จากภาควิชาคณิตศาสตร์ และวันที่ 15 สิงหาคม กิจกรรมการสกัดคอลลาเจนด้วยน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ จากภาควิชาเคมี และไฟฟ้ามหาสนุก จากภาควิชาฟิสิกส์ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีจากทางคณะฯ ทั้งนี้ กิจกรรมทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากเยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022