King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  และได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live โดยช่วงเช้ากิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ  การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และแนะนำกิจกรรมนักศึกษา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งกล่าวถึงคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ FSci Student QF 10 ด้าน คือ ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s Citizenship)  ความรู้และทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Knowledge and Professional Skill) สมรรถนะด้านสะเต็ม (STEM Competency) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการจัดการ (Management Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) การรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) ภาวะผู้นำ (Leadership)  และ ความอดทนและมุ่งมั่น (Persistence/Grit)  และในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายไปตามภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด  กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เป็นการปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน ครั้งที่ 4

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 4” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการจ้างนักศึกษาผู้ช่วยสอน จรรยาบรรณของนักศึกษาผู้ช่วยสอน การประเมินนักศึกษาผู้ช่วยสอน รวมถึงแนะนำช่องยูทูป “สอนเพลิน Learn more” โดย ทีมพัฒนาการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาผู้ช่วยสอนยังได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Skills & Bloom’s Taxonomy) และเทคนิคการวัดประเมินผลในลักษณะการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) โดยมี ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว และ ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของภาควิชาต่อนักศึกษาผู้ช่วยสอนและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน” โดยมี หัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้ควบคุมทั้ง 4 ภาควิชา ร่วมเสวนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 50 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM  ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลสำหรับนำไปให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน การเงิน สุขภาพทางกายและใจ โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาแนะนำข้อมูลดังนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระเบียบบัณฑิตศึกษาจาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแนะนำระบบการกู้ยืมเงินทุน กยศ./กรอ. และทุนการศึกษาอื่น ๆ  และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยแนะนำการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งทางร่างกายและใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ให้กับครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" โดย ผศ.ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กิจกรรมปฏิบัติการ Virtual Project เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 24 กลุ่ม เพื่อระดมสมองคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม หลังจากนั้นส่งแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน และทำการโหวตคะแนนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ราง​วัลที่​ 1​ ได้แก่ ผลงานชื่อ : รถเข็นวีลแชร์ จาก รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”​ ราง​วัลที่​ 2 ​ ได้แก่ ผลงานชื่อ : Smart Shoe For Smart Life จาก รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ราง​วัลที่​ 3 มี 2 ผลงาน​ ได้แก่ ผลงานชื่อ : หุ่นยนต์ทางการแพทย์ จาก รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผลงานชื่อ : เครื่องซักและตากผ้าอัจฉริยะ จาก รร.วัดพุทธบูชา และปิดท้ายด้วยกิจกรรม “แนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีและเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” โดยทีม Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ 8 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 278 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรสะเต็มศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดการเรียนการสอน สาขาสะเต็มศึกษา ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน ภาคส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 นอกเวลาราชการ ในรูปแบบออนไลน์

ทางหลักสูตรสะเต็มศึกษา จึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ประธานบริหารหลักสูตร ได้แนะนำอาจารย์ผู้สอนในแต่ละโมดูล  ตารางสอน เกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าเรียน การประเมินผล ติดตามผล และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร และคุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์ ร่วมให้การต้อนรับ

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022