King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ ห้อง Slope 600 (SCL 216) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ซึ่งในปีนี้นอกจากนักศึกษาบางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์แล้วคณะวิทยาศาสตร์ยังได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ  การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย  แนะนำสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และแนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายนักศึกษาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศระดับภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด  กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ ห้อง Slope 600 (SCL 216) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ซึ่งในปีนี้นอกจากนักศึกษาบางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์แล้วคณะวิทยาศาสตร์ยังได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ  การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย  แนะนำสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และแนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายนักศึกษาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศระดับภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด  กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “การดูแลสุขภาพใจคนรุ่นใหม่ในยุค social media”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพใจคนรุ่นใหม่ในยุค social media” เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลและแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลนักศึกษา โดย อาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สื่อ social media ที่มากเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ รวมทั้งวิธีป้องกันและกระบวนการให้การปรึกษา เมื่อพบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือภาวะซึมเศร้าต้องพร้อมรับมือ และมีกระบวนการดูแลให้การปรึกษาดังนี้  1) สร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2) สำรวจปัญหา เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้มีโอกาสพิจารณาปัญหาจนเข้าใจ และผู้ให้การปรึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าใจสาเหตุของปัญหาได้ 3) ทำความเข้าใจปัญหาสาเหตุและความต้องการ 4) วางแผนแก้ไขปัญหา 5) ยุติการปรึกษา โดยผู้รับการปรึกษากระจ่างในปัญหาของตนเองด้วยตนเองและสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาของตนเองได้ต่อไป อย่างไรก็ตามวิทยากรได้ฝากไว้ว่าหากพบสัญญาณผิดปกติจากผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่เราดูแลขอให้คิดเสมอว่าบุคคลนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือทันที ในช่วงท้ายเป็นการกล่าวขอบคุณวิทยากรและอาจารย์ทุกท่าน และปิดการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปี 2565 โดย ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนาบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

Previous Next

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันงานบริการวิชาการอย่างเต็มรูปแบบให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ดำเนินงานแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ในด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบร่วมกันกับหน่วยงานศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน ผ่านห้องปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในประเทศที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทำให้ศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบในประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายเป็น Testing Hub ระดับอาเซียนในอนาคต ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 22 หน่วยงาน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2565 ส่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างมืออาชีพผ่านการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และนักศึกษาต่างสาขาวิชา รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ระเบียบในการเขียนโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2565 การจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรม Kickoff ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวิทยากรหลายหน่วยงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อมูลต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกิจกรรมนักศึกษา มจธ. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. งานการเงินและงานสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมระดมสมองนักศึกษา เรื่อง “กิจกรรมนักศึกษาในยุค 4.0” โดย ทีมวิทยากร งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านไม้รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม นักศึกษาได้ร่วมระดมสมองระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นจากทีมผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาแกนนำของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022