King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงภาพรวมการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เครื่องวัดการไหลของน้ำ (flow meter)” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงการนำแนวคิดที่ได้จากเครื่องวัดการไหลของน้ำ (flow meter) ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำโครงงาน จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2564”

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรม โดยมุ่งสร้างทักษะด้านภาวะผู้นำ ทั้งด้านความคิด การเรียนรู้ การวางแผนสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานต่าง ๆ การวิเคราะห์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรู้จักเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยในวันงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาผู้นำ และให้คำแนะนำในการนำเสนอกิจกรรมของนักศึกษา

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1”

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกอนาคตสำหรับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์” หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวัดค่าสีและการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมเป็นระบบกลไกที่พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถจากการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนการไปปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจและมั่นใจในบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คณะฯ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด โดยก่อนออกฝึกปฏิบัติงานได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ถือเป็นพื้นฐานที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และอบรม Professional Presentation เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญ เทคนิค การวางแผน และกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การเตรียมการสำหรับการนำเสนอ เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนอ การจัดการคำถาม คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและความรู้ต่าง ๆ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 6-12 และ 20 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “รวมพล คนรัก MATHS”

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “รวมพล คนรัก MATHS” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นที่รู้จัก และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้ามาศึกษาต่อในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมต่าง ๆ และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย คุณณิชการนต์ เจราหวัง ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานจากจากนักศึกษาเก่าที่ประกอบธุรกิจอีกด้วย

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022