King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับทีมฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

Previous Next

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับทีมฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์มอบรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้แก่โรงเรียนวัดทรงธรรม

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม หรือโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4 ไปมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จากผลงานชื่อ “Solarpuff Cell” รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จากผลงานชื่อ “เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ” รางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากผลงานชื่อ “การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชที่มีกรดซิตริกชะลอการเน่าเสียของผลมะม่วงสุก” ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนวัดทรงธรรมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ฯ มจธ. ผนึกกำลังกับบริษัทเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่มาผ่าน คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด ในการร่วมกันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการ “การฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 (Smart Metrology Training and Competition 2022 หรือ SMTC 2022)" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่ ครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาในระดับ ปวช. - ปวส. รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในภาควิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานทางอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยมีทีมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ทีมอาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ และ ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด พร้อมทั้งทีมวิทยากรร่วมให้การต้อนรับคุณครูและน้อง ๆ ผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 ทีม จากผู้สมัครทั้งสิ้น 330 ทีม ซึ่งน้อง ๆ นักเรียน/นักศึกษาทั้ง 20 ทีม ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ มจธ. โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้โควตาศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนั้นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละระดับการศึกษายังได้รับเงินรางวัลพร้อมทั้งโล่และประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 70,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้บริจาคครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยาและการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล มูลค่ารวม 49,100 บาท ให้แก่ภาควิชาฟิสิกส์ไว้ใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยมี ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นผู้แทนรับมอบ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Open House 2022

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Open House 2022 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีบูธฐานกิจกรรมจาก 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา กิจกรรมจากงานบริการการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับงานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาพื้นฐาน OBEM ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษา กิจกรรมจากงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) แนะนำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุนการศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งมีการตอบคำถามและเล่นเกมเพื่อลุ้นรับรางวัล นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสร่วมทัวร์ในแต่ละภาควิชา โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้ความรู้การเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ครู และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022