King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

โครงการ Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์) ตอน ก้าวทันอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้ฟิสิกส์

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรรม Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์) ตอน "ก้าวทันอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้ฟิสิกส์"

มีน้องๆ ชั้น ม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

ภาควิชาฯ ขอขอบคุณน้องๆ ที่ในการตอบรับกับกิจกรรมเป็นอย่างดี

??น้องๆ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

??น้องชั้น ม.6 ที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ สามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทาง : https://www.facebook.com/PhysicsKMUTT/

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs : Objective Key Results

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร OKRs : Objective Key Results  ณ ห้องประชุม Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับในคณะฯ ภาควิชาและศูนย์เครื่องมือฯ  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมจำนวน 40 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการกำหนด OKRs เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 13 ให้บรรลุพันธกิจในทุกด้าน โดยคณะฯ ได้เชิญ รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นวิทยากรในการอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดี กล่าวเปิดงานและร่วมอบรม รวมทั้งให้คำชี้แจงภาพรวมร่างแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 13 ของคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านแนวคิดในการทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ช่วงบ่ายเป็นการระดมสมองกำหนด OKRs โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ ได้แก่ กลุ่ม 1 การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ กลุ่มที่ 2 งานวิจัยที่เป็นเลิศมุ่งสู่นวัตกรรม กลุ่มที่ 3 การสร้างรายได้จากงานบริการวิชาการ กลุ่มที่ 4 การพัฒนานักศึกษาและความเป็นสากล และกลุ่มที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 

Previous Next

นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยารับรางวัล TSB 2021 BEST ORAL PRESENTATION AWARD

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณีรนุช รักยิ่ง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับรางวัล TSB 2021 BEST ORAL PRESENTATION AWARD จากผลงานเรื่อง "Construction and Expression of Recombinant Bacteriocin Using Bioinformatics Database" จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021) ในหัวข้อการประชุม “Innovative Biotechnology: Driving Solutions for SDGs” จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ (TSB) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Virtual Conference เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดย ดร.กิตติชัย ไชยสีดา อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแต่หลักสูตร ทุนการศึกษา  ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ พาชมเครื่องมือต่าง ๆ ภายในห้องทดลอง แนะนำเรื่องการฝึกงาน และเส้นทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนช่องทางการเข้าสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูให้คณะฯ จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนจำนวน 5 รอบ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก บรรยากาศเต็มด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนาน

Previous Next

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และแนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) โดยมี ดร.กิตติชัย ไชยสีดา อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาเคมี แนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ภายในห้องทดลอง แนะนำการฝึกงานของนักศึกษา เส้นทางอาชีพ ทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณครู และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

 

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022