King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Sakura Program in Science 2022

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทฤษฎีและการคำนวณวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและเครือข่าย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ และนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Sakura Program in Science 2022 ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาแนวทางความร่วมมือทั้งด้านวิจัย และวิชาการ กับผู้บริหารของ Shimane University นำโดย Prof. Otani Hiroki (Vice President of Research and Globalization) และ Prof. Fumihiko Ito (Dean of Faculty of Science and Engineering) ในระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2565

Previous Next

การฝึกอบรมทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 พร้อมระบบรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สาย

เมื่อวันที่ 1-2 และ 8 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เรื่อง “การใช้งานดิจิทัลคาลิปเปอร์ ดิจิทัลไมโครมิเตอร์ ดิจิทัลไฮเกจ พร้อมระบบรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สาย” ภายใต้โครงการการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 (Smart Metrology Training and Competition 2022 หรือ SMTC 2022) ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับความรู้ทางด้านมาตรวิทยา เกิดทักษะด้านการวัดละเอียดทางมิติ และการใช้งานเทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลไร้สายผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ตลาดแรงงานทางอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 120 คน ทั้งนี้ในวันดังกล่าว นอกจากจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ยังจัดให้มีการแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกผู้แข่งขันจำนวน 20 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการประชุมระดมสมอง หัวข้อ “แนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปี 2565”

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 17-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ประธานหลักสูตร ได้จัดโครงการประชุมระดมสมอง หัวข้อ “แนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปี 2565” ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 และให้นักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกงานและประกอบอาชีพ วิทยากรประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่อยู่ในระหว่างฝึกงานร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะในสายงาน UX/UI designer การแบ่งปันประสบการณ์และปัญหาที่พบระหว่างฝึกงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การระดมสมองเพื่อจัดทำแผงผังทักษะที่ควรเตรียมพร้อมก่อนฝึกงานฝึกงาน และการระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา

Previous Next

อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมการประชุม STS forum 2022

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. และคณะนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 (Science and Technology in Society forum) ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกิจกรรมพิเศษคือเปิดเวทีให้นักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกได้สนทนากับนักวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมศาสตร์ ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางวิชาการ รวมไปถึงข้อคิดการใช้ชีวิตในฐานะนักวิจัย โดยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) เข้าร่วมอย่างเป็นกันเองถึง 9 คน ทั้งนี้ ผศ.ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 1 ใน 5 นักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ STS forum Young Leaders Program โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ร่วมสนทนากับ Prof. David Gross นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2004 ในกิจกรรม "Dialogue between young leaders and Nobel laureates" โดย Prof. David Gross แนะนำว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ควรจะค้นหาความเชี่ยวชาญความสนใจของตนเองให้พบ และที่สำคัญต้องมีความสุขกับงานที่ทำ “Enjoy science and tech”

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2

 

ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนายกระดับเพิ่มขีดความสามารถกำลังคนในภาคส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ประธานบริหารหลักสูตรได้แนะนำอาจารย์ในแต่ละ module ตารางสอน เกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การเข้าเรียน การประเมินผล การติดตามผล และช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่คุณครู ซึ่งหลักสูตรนี้จะจัดการเรียนการสอนในระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 นอกเวลาราชการ ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสะเต็มศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022