King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง Ngee Ann Polytechnic และ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 26 กันยายน 2566 Mrs.Tang-Lim Guek Im, Mr.Ivan Siew และ Mr.Louisa Lau จาก Office of Immersions & Careers, Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าพบผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.บุญยพัต สุภานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ พร้อมทีมอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน Internships Program การฝึกงานระยะสั้น - ระยะยาว ของนักศึกษา ณ ห้องประชุม SCL209 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุการทำงานจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณภิญโญ จันทร์หอม คุณรชต มีดา คุณธนภัทร สายเจริญ คุณองอาจ วัฒนชัยยิ่งยง และคุณสมพร เชยเสงี่ยม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ การฉายวิดีทัศน์ภาพในอดีต และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อคิดดี ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงาน ช่วงท้ายผู้บริหารคณะและตัวแทนหน่วยงานได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้และสิ่งของแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น จากนั้นในช่วงเย็น ได้จัดให้มีงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุ ณ และลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานครั้งนี้มีการแสดงคนตรีไทย รำอวยพร และร้องเพลง โดยนักศึกษา มจธ.

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ทีมผู้บริหารโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำทีมโดย นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กับ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. พัฒนาครูเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ผ่านการอบรมทางวิชาการและการวิจัย 4. สนับสนุนด้านการสอนพิเศษให้นักเรียน ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และรองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมเจรจาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการสร้างร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมออกบูธภายในงาน KMUTT’s University & Industry Networking

กลุ่มวิจัย SPICE (Sustainable Polymer & Innovative Composite Materials Research Group) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมออกบูธภายในงาน KMUTT’s University & Industry Networking “People & Technology Keys for Smart Manufacturing and Business Sustainability” จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโมริโนะ ศรีราชา จ.ชลบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/kmuttworks

https://www.facebook.com/insidekmutt

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ “Possibilities of Life – What else? ชีวิตออกแบบได้”

หลักสูตรวท.ม./ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) และหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการประกอบชีพที่เหมาะสมในโลกปัจจุบันและอนาคต “Possibilities of Life – What else? ชีวิตออกแบบได้” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้อง Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณธีรัช วัฒนกิจรุ่งโรจน์ เจ้าของ Facebook Page Unless You Try เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงานที่รอบด้าน สามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผนวกเข้ากับความสนใจของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือค้นหาแนวทางการทำงานตลอดจนการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่ที่เป็นไปได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 9 คน และผู้สนใจทั่วไป 5 คน

 

 1. บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับรางวัลจากการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023
 2. คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน หัวข้อ “แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) และการจัดการห้องเรียนในระบบ LEB2”
 3. ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยาย เรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ สำหรับเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” เพื่อให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ รวมถึงกฎหมายการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเท
 4. ขอแสดงยินดีกับ อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ (มจธ.) ทุกท่านที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่คว

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022