King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานฯ ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom  เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกเพื่อรองรับวิถีใหม่ (New normal) และยังเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้โรงเรียนในเครือข่ายคณะฯทั้ง 8 โรงเรียน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 18 โครงงาน ซึ่งรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้แก่ โครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราดำขนมปัง (Rhizopus stolonifer) ในการกำจัดผักตบชวา” จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และรางวัลชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้แก่ โครงงาน “Triple S” จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

Previous Next

ศูนย์วิจัย ASESS จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารแบบไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียว”

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม มจธ. (Applied Science and Engineering for Social Solution Research Center หรือ ASESS Research Center) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารแบบไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียว” เพื่อถ่ายทอดวิธีการสังเคราะห์นวัตกรรม Green colloidal SERS และการประยุกต์ใช้ Green colloidal SERS ร่วมกับเทคนิครามานสเปกโทรสโกปีสำหรับตรวจพิสูจน์หมึกปากกา รวมถึงการนำไปใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานอื่น ๆ ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานตรวจเอกสาร และกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัย ASESS และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (Opto-Electrochemical Sensing Research Team) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งการดำเนินงานนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

Previous Next

หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทีมผู้บริหารโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นำโดย ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการ นางจิตรี ฟุ้งกลิ่น รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวศศิธร ชูชื่น รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ และนายสุทธิ สีพิกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กับคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา นวัตกรรม ความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อสร้างแนวทางการศึกษาต่อให้มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางการศึกษาด้าน-สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา โดยมี รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และ รศ. กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเจรจาครั้งนี้ ซึ่งเป็นสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของโลกอย่างรู้เท่าทัน และอย่างยั่งยืนต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับคุณครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับคุณครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตลอดปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนเครือข่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับคุณครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย และ ดร.ชลิตา ธูปสุวรรณ จากหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รวมทั้งคณาจารย์จาก 4 ภาควิชาร่วมเป็นวิทยากร และกิจกรรมการใช้งานกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Padlet) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ซึ่งมีคุณครูแกนนำจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 30 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 “กิจกรรม Science Exhibition 2022”

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ทีม Active Recruitment  กิจกรรมแนะนำทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ ๆ นักศึกษา โดย งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย (Breakout Room) 4 ภาควิชา โดย อาจารย์ประจำภาควิชาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เคมีกับ COVID-19, การเรียนรู้ในยุค New Normal, สนุกกับ Lab จำลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยา, ความแตกต่างของการเรียนฟิสิกส์ vs. เรียนวิศวะ, เส้นทางสู่อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน การฝึกงาน และการทำงาน ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 140 คน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022