King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับรางวัลจากการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการบริหารจัดการ ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากผลงาน “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ณ ห้อง 09.02.18 ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2023 ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566) สำหรับการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินผลงาน ประกอบด้วย การส่งบทความและคลิปวีดีโอ การนำเสนอผลงานการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 2023 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 38 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการนำแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และรวบรวมเป็น แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน หัวข้อ “แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) และการจัดการห้องเรียนในระบบ LEB2”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 6 รอบที่ 2 ในหัวข้อ “แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) และการจัดการห้องเรียนในระบบ LEB2” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้แอพพิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ รวมไปถึงสาธิตการจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในห้องเรียนแบบ Online และคุณวัชรี สมานรักษ์ พร้อมทีมนักเทคโนโลยีการศึกษา จากหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Activities และเทคนิคการใช้งานใน Function ต่าง ๆ การบันทึกผลการเรียนการรู้และการประเมินผลในระบบ LEB2 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 32 คน

Previous Next

ขอแสดงยินดีกับ อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ (มจธ.) ทุกท่านที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่คว

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange) จัดโดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มจธ.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Previous Next

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยาย เรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ สำหรับเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” เพื่อให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ รวมถึงกฎหมายการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเท

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ สำหรับเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย (Medical Device Design and Development)” ณ ห้อง SCi Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนวิจัย PMU ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ รวมถึงกฎหมายการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยผลักดันงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ให้สามารถขอขึ้นทะเบียนรับรองจากทาง อย. สำหรับนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเครื่องแพทย์สู่ตลาดผู้ใช้งานจริงในอนาคต

Previous Next

พิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองการทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมดำเนินงานในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล รวมทั้งครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นในอนาคต โดยมี ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมลงนาม พร้อมทั้งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและเข้าร่วมพิธี นำโดย ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และคุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคต

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022