King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จับมือกับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง มจธ. กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีตัวแทนผู้ลงนามฝ่าย มจธ. นำโดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งพยาน และ ตัวแทนผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยคริสเตียน คือ อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งพยาน

โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นพร้อมทั้งแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมีสาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ ที่เน้นการวางรากฐานความรู้ และทักษะด้านวัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการนำความรู้ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง มจธ. มีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังขาดองค์ความรู้และเครือข่าย ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ดังนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงได้สร้างความร่วมมือและหารือแนวทางร่วมกันในการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งความร่วมมือแรกระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย คือ การให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ ได้เรียนรู้วิชาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และขยายผลความร่วมมือไปยังภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคณะต่าง ๆ ของ มจธ. ต่อไป ทั้งความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม และนำผลผลิตเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาบัณฑิต ตลอดจนศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร ให้มีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Previous Next

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Physics Exhibition 2024 ตอน "เมื่อฟิสิกส์ทฤษฎี กับ Data Science มาเจ๊อะกัน"

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Physics Exhibition 2024 ตอน "เมื่อฟิสิกส์ทฤษฎี กับ Data Science มาเจ๊อะกัน" ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาตรีฟิสิกส์ สาขา “ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล” ทุนการศึกษา และโอกาสของเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการอบรมเบื้องต้นการสร้างแบบจำลองระบบทาง QUANTUM ด้วยภาษา python โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เรื่อง black hole, nuclear fusion ตลอดจน quantum information รวมทั้งเขียน machine learning โดย อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมสัมภาษณ์รอบ TCAS1 สำหรับนักเรียนที่สนใจ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน

Previous Next

พิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะทำงาน กลั่นกรองการทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสร่วมดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล รวมทั้งครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นในอนาคต โดยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นพี่เลี้ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนของโรงเรียน ซึ่ง ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพร้อมร่วมลงนาม และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและเข้าร่วมพิธี นำโดย ผศ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา รศ. ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และนางวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคต

Previous Next

นักศึกษารายวิชา PHY 105 นำเสนอโปสเตอร์หัวข้อ “ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นปีที่ 1 ที่ลงเรียนในรายวิชา PHY 105 ได้นำเสนอโปสเตอร์หัวข้อ “ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน” ณ ชั้น 1 Science Learning Space ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอนภาควิชาฟิสิกส์ โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมฟังการนำเสนอพร้อมให้คำแนะนำ

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการนำเสนอโปสเตอร์เพื่อเสนอผลงานและความรู้ที่ได้เรียนรู้ในรายวิชา PHY 105 โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของฟิสิกส์ที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเน้นการพัฒนาทักษะในการนำเสนอ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการนำเสนอผลงาน กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความสนุกสนาน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ FSci’s Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง หัวข้อ "ผลิตเงินออนไลน์ ได้ด้วย YouTube"

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ FSci’s Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง หัวข้อ "ผลิตเงินออนไลน์ ได้ด้วย YouTube" ณ ห้อง science connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ โดยได้รับเกียรติจากนักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ คุณเทวฤทธิ์ ขันโมลี หรือ ครูยู ดูแล YouTube เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำช่องออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ โดยแนะนำเทคนิคสำหรับมือใหม่ที่หัดทำช่อง YouTube ควรทำช่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราถนัดหรือชอบ หรือศึกษาจากช่องที่ทำแล้วคนสนใจเป็นจำนวนมากแล้วนำมาปรับให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง และเมื่อทำแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีความรู้เกี่ยวกับการถ่าย/ตัดต่อ/ปรับแต่งวิดีโอ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ช่องเป็นที่สนใจและมีผู้เข้ามาดูเป็นจำนวนมากต้องมีการทำ SEO (Search Engine Optimization) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาของ Search Engine ใน keyword ที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา ทำให้ค้นเจอได้ง่ายขึ้นบน YouTube สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kruyoo.com ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เข้าร่วมฟังบรรยายและกล่าวขอบคุณวิทยากร

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022