King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

ผู้แทนบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบของสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 คุณรพีชัย จินตเศรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ คุณชนิดาภา สิริเธียรวงศ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณนวมินทร์ บำรุงเวช เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม SCL 209 เพื่อมอบของสวัสดีปีใหม่ และหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และบริษัททิพยประกันภัย ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายหัวข้อ The Big Picture of Science Communication

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายสาธารณะหัวข้อ The Big Picture of Science Communication ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดย ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากพื้นฐานสู่การออกแบบ ซึ่งการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการถ่ายทอดเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เผยแพร่สู่สาธารณะ มีเป้าหมายสร้างความนิยมวิทยาศาสตร์ เพิ่มทุนทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ โดยทักษะสำคัญในการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การฟังและจับใจความสำคัญให้ได้ การคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นบริบทของผู้ฟังมีหลายวิธี เช่น การเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง การยกตัวอย่าง การนำเสนอ การสร้างเรื่องหรือการเล่าเรื่อง (story telling) นำประเด็นมาขยายต่อให้เกิดความน่าสนใจแต่ไม่เกินจริง การใช้ภาษาให้ถูกกาลเทศะและเหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง รวมทั้งบทบาทของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คือการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องกับสังคม สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวเปิดงาน สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่สนใจเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 16,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มกราคม 2567 ที่ลิงก์ https://forms.gle/x9AaVytXvCmZWjcW9

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานกีฬาสีบุคลากร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานกีฬาสีบุคลากร ประจำปี 2567 - KMUTT Sports Day 2024 : Sports Make Solidarity...Shared Values Make Success กีฬาสีสร้างความสามัคคี ค่านิยมดีสร้างความสำเร็จ โดยในช่วงเช้า ได้มีพิธีบวงสรวงสักการะพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช จากนั้นได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสี พร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การประกวดกองเชียร์ และกีฬาพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ อยู่สีชมพู Pink Colly ร่วมกับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพลังงานและวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักหอสมุด และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพาเหรด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/insidekmutt

https://www.facebook.com/BangmodNews

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือและการใช้งานด้านการวัดทางไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือและการใช้งานด้านการวัดทางไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง SCL412 (Electronics laboratory) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สธน ผ่องอำไพ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้หัวข้อ “อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและวงจรทางไฟฟ้า และการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า” เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจก่อนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือการวัดทางไฟฟ้า รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคต

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการพี่น้องสัมพันธ์สู่ฝันที่เป็นจริง “กิจกรรม Work Shop การเขียน SER”

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00–16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Work Shop การเขียน SER ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยภายในโครงการพี่น้องสัมพันธ์สู่ฝันที่เป็นจริง ณ ห้อง SI 213–214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนพนักงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเลื่อนระดับ ให้สามารถเสนอขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ และคุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์ ร่วมให้ความรู้พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังจะขอเลื่อนระดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เตรียมพร้อมเสนอขอเลื่อนระดับ ได้เตรียมหัวข้อและร่างผลงานมาทดลองเขียน SER โดยมีวิทยากรและผู้มีประสบการณ์ในการเลื่อนระดับให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 16 คน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022