King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนวัดพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทีมผู้บริหารโรงเรียนวัดพุทธบูชา นำโดย คุณพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการ คุณดวงกมล กลิ่นดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณเพทาย ทองสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวัดพุทธบูชากับคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับและร่วมเจรจาในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2. เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทำ Portfolio ให้นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด และ 3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและความเป็นผู้นำ 4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและทำวิจัยในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SOTL) ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 12.30 - 13.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SOTL) ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในหัวข้อ ''การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่น" โดย ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการของบุคลากรที่ได้รับทุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) เป็นสำคัญ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 14 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม FSci Career Day & Networking 2022 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม  FSci Career Day & Networking  2022  และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์และบริษัทอุตสาหกรรมในเครือข่าย รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจแต่ละบริษัท ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร สวัสดิการต่าง ๆ ช่องทางการรับสมัครงาน และการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาทิ ผศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา  ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี  ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  และ ดร.ศุวิล ชมชัยยา อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศด้วย  ซึ่งงานในวันนี้มีบริษัทนักศึกษาเก่าทั้ง 4 ภาควิชา และบริษัทจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน 26 บริษัท ซึ่งมีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 – 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 300 คน

Previous Next

การประกวดการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Innovation for Touchless Society” ในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดให้มีการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Innovation for Touchless Society” นวัตกรรมเพื่อสังคมไร้การสัมผัส ในรูปแบบ Hybrid เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดที่ได้เรียนรู้จากโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ใน 3 หมวดวิชา คือ ด้าน Soft skill ประกอบด้วยหัวข้อ Team Collaboration Workshop, Cross Cultural and Japanese Company Management,  Project Presentation ด้าน Hard skill ประกอบด้วยหัวข้อ Foundation Factory Management, Design Thinking, Innovation และด้าน Presentation Workshop มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างผลงานภายใต้รูปแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) พร้อมกับสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย ในรอบคัดเลือกนี้คณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาการนำเสนอผลงานของทั้ง 7 ทีม โดยผ่านรอบคัดเลือก 2 ทีม คือ ทีม New hope จากผลงานชื่อ Smart device kit นวัตกรรมระบบรถเข็นเดินตาม เพื่อลดการสัมผัส เพิ่มประสบการณ์การชอปปิง และทีม Newborn จากผลงานชื่อ FACC Film แผ่นฟิล์มกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแจ้งเตือนผู้ใช้งานก่อนสัมผัส ทั้งสองทีมประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการและกล่าวปิดโครงการ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ครั้งที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านวิดีโอ โดยมี ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กิจกรรมต่าง ๆ และทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ได้เชิญนักศึกษารุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการดี ๆ ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาในการสร้างเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์สู่โลกการเรียนรู้ต่างแดน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมของทั้ง 4 ภาควิชาในช่วง Breakout room โดยมีทีมอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงาน ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ม.4 - ม.6 ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวน 99 คน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022