King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เนื่องใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 จากผลงาน เรื่อง “นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียวสำหรับตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารโดยไม่ทำลายตัวอย่าง”  เนื่องใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”  พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 309 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท ใน 12 สาขาวิชาการ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ FSci's Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Excel to Expert : รวมสูตรเอ็กเซลที่ต้องรู้ และควรรู้สำหรับพนักงานมือใหม่”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ FSci's  Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Excel to Expert : รวมสูตรเอ็กเซลที่ต้องรู้ และควรรู้สำหรับพนักงานมือใหม่” วิทยากรโดย คุณรพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล นักศึกษาเก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้สอนและแนะนำเทคนิคการใช้สูตรเอ็กเซลมากกว่า 40 สูตร แบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่หนึ่งฟังก์ชันด้านตรรกศาสตร์ (LOGICAL) เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาในการสร้างสูตรที่มีความซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขหลาย ๆ เงื่อนไขได้ หมวดที่สองฟังก์ชัน TEXT เป็นฟังก์ชันประเภทข้อความ ทำหน้าที่แปลงค่าเป็นข้อความที่อยู่ในรูปแบบตัวเลขที่ระบุ ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายขึ้น หรือต้องการรวมตัวเลขกับข้อความหรือสัญลักษณ์ หมวดที่สามฟังก์ชันด้านวันและเวลา (DATE & TIME) ทำให้เราทราบว่าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่และเวลาสามารถนำมาคำนวณได้เช่นกัน หมวดที่สี่ฟังก์ชันด้านการค้นหาและอ้างอิง (LOOKUP & REFERENCE) และหมวดที่ห้าฟังก์ชันด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (MATH) โดยวิทยากรได้ฝากไว้ว่าโปรแกรม Excel นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะมีสูตรมากมายให้เราเลือกใช้ ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพไหนสามารถนำไปใช้ได้แน่นอน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  รวมทั้งนักศึกษาเก่าและบุคลากร เข้าร่วมจำนวน 165 คน

 

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีส่งมอบเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10  ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ และ พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้รับมอบ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและส่งมอบ ซึ่งเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงเป็นผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม” โดย ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกลุ่มเรื่อง “ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ 2563 บัดนี้โครงการวิจัยได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว คณะผู้วิจัยจึงส่งมอบเครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ไว้ใช้งาน พร้อมทั้งฝึกอบรมวิธีการใช้งานเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งนับเป็นการสร้างความร่วมมือทั้งด้านการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ให้เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่าย I AM SCI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการค่าย I AM SCI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง ประธานคณะทำงานโครงการค่าย I AM SCI มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แก่ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในภาควิชาต่าง ๆ ทั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งคาดหวังว่านักเรียนจะทราบความต้องการของตนเองในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต และมีความรู้ความเข้าใจในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มากยิ่งขึ้น โดย รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละภาควิชา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม อีกทั้ง ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล ยังได้พูดถึงโอกาสของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติและกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้ง 4 ภาควิชาเป็นวิทยากรในช่วง Q&A นำโดย ผศ. ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์  ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และอาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาทั้ง 2 สาขาวิชา คือ ดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ ผศ.ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในช่วงบ่ายนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบันโดยแยกตามภาควิชา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 118 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

Previous Next

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มกราคม 2565 รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) รวม 21 หน่วยงานจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯทั่วประเทศ และอีก 2 เครือข่ายพันธมิตรร่วม โดยมี ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ประธาน TSEN ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ รองประธาน TSEN ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ เลขานุการ TSEN ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 21 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการโชว์ศักยภาพเครื่องมือทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ถือเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกของเครือข่ายฯ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมของเครื่องมือวิจัยขั้นสูง รวมถึงการได้รับคำปรึกษาในการใช้เครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบภายในประเทศค่อไป

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022