King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) “กิจกรรมการสะท้อนคิดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Reflection in Practice)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ในวันงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร โดยมีทีมพัฒนาการศึกษาของคณะฯ เป็น Facilitator สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของนักศึกษาผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน ซึ่งมีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 30 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และถ่ายทอดสอดผ่าน Facebook Live ในเพจ Faculty of Science, KMUTT โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบรางวัล และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 31 คน ได้แก่ โล่แสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 คน, รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 คน, รางวัลแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอน (PSF) จำนวน 2 คน, รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัยดีเด่น จำนวน 7 คน, รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ-วิจัย จำนวน 13 คน และรางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่น จำนวน 2 คน ภายในงานมีการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากตัวแทนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล นอกจากนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานในระดับภาควิชาอีกด้วย ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมทักษะ "ผลิตเงินออนไลน์ ได้ด้วย Youtube"

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมทักษะ "ผลิตเงินออนไลน์ ได้ด้วย Youtube" ผ่านโปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจากนักศึกษาเก่าของคณะฯ คุณเทวฤทธิ์ ขันโมลี หรือ ครูยู ดูแล Youtube เป็นวิทยากรมาแนะนำทักษะและให้ความรู้การทำช่องออนไลน์เพิ่มรายได้ โดยให้เทคนิคสำหรับมือใหม่หัดทำช่อง Youtube ควรทำช่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราถนัดหรือชอบ หรือศึกษาจากช่องที่ทำแล้วคนสนใจเป็นจำนวนมากแล้วนำมาปรับให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง และเมื่อทำแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีความรู้เกี่ยวกับการถ่าย/ตัดต่อ/ปรับแต่งวิดีโอ และสิ่งสำคัญที่จะทำอย่างไรให้ช่องเป็นที่สนใจและมีผู้เข้ามาดูเป็นจำนวนมากต้องมีการทำ SEO (Search Engine Optimization) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาของ Search Engine ใน keyword ที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา ทำให้ค้นเจอได้ง่ายขึ้นบน Youtube สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.yookung.com ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบันจากคณะต่าง ๆ โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวเปิดและปิดโครงการ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non-Degree) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา

ในวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non-Degree) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา ณ ห้อง Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และกิจกรรมหารือทางวิชาการ "โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ”  เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน ภาคส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษา                        ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในลักษณะโมดูลการเรียนรู้นอกเวลาราชการ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียน และอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมงานจำนวน 33 ท่าน จากนั้นเมื่อพิธีมอบประกาศนียบัตรเสร็จสิ้น อธิการบดียังได้เป็นประธานในการหารือทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย มีการแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

Previous Next

หารือความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ณ ห้องประชุม SCL 209 เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมฯ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนการประสานความร่วมมือเพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะฯ ในการช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลน้อง ๆ นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดความเข้มแข็ง

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022