King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “การดูแลสุขภาพใจคนรุ่นใหม่ในยุค social media”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพใจคนรุ่นใหม่ในยุค social media” เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลและแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลนักศึกษา โดย อาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สื่อ social media ที่มากเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ รวมทั้งวิธีป้องกันและกระบวนการให้การปรึกษา เมื่อพบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือภาวะซึมเศร้าต้องพร้อมรับมือ และมีกระบวนการดูแลให้การปรึกษาดังนี้  1) สร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2) สำรวจปัญหา เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้มีโอกาสพิจารณาปัญหาจนเข้าใจ และผู้ให้การปรึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าใจสาเหตุของปัญหาได้ 3) ทำความเข้าใจปัญหาสาเหตุและความต้องการ 4) วางแผนแก้ไขปัญหา 5) ยุติการปรึกษา โดยผู้รับการปรึกษากระจ่างในปัญหาของตนเองด้วยตนเองและสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาของตนเองได้ต่อไป อย่างไรก็ตามวิทยากรได้ฝากไว้ว่าหากพบสัญญาณผิดปกติจากผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่เราดูแลขอให้คิดเสมอว่าบุคคลนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือทันที ในช่วงท้ายเป็นการกล่าวขอบคุณวิทยากรและอาจารย์ทุกท่าน และปิดการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปี 2565 โดย ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนาบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2565 ส่วนงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างมืออาชีพผ่านการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และนักศึกษาต่างสาขาวิชา รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ระเบียบในการเขียนโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2565 การจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรม Kickoff ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีวิทยากรหลายหน่วยงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อมูลต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกิจกรรมนักศึกษา มจธ. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. งานการเงินและงานสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมระดมสมองนักศึกษา เรื่อง “กิจกรรมนักศึกษาในยุค 4.0” โดย ทีมวิทยากร งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านไม้รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม นักศึกษาได้ร่วมระดมสมองระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นจากทีมผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาแกนนำของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

Previous Next

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (มนร.) ในงาน "Open House Vajira x KMUTT"

 

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (มนร.) ในงาน "Open House Vajira x KMUTT" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน นำโดย รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาตร์ ทีมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ ประชุมหารือร่วมกับ ผศ. นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ บริษัท วชิระแล็บเพื่อสังคม จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการทำวิจัย รวมถึงเยี่ยมชมอาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ที่ทาง มนร. ได้ทำการปรับปรุงและบูรณะเป็นพิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม” ในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และ ความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New Normal) หรือ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ให้กับครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดความคิด และเป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขันในเวทีโลกในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูขุนทอง คล้ายทอง คุณครูชำนาญการจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผู้ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2564 และ ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เจ้าของรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากมายบนเวทีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ 8 โรงเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์” ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย โดยให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกโจทย์และการตั้งหัวข้อวิจัย การเขียนข้อเสนอและระเบียบวิธีการดำเนินงานโครงการวิจัย การเลือกวารสารวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนได้มีการนำผลงานจริงของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างจัดทำมาปรับแก้ไขพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย  และกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ขอคำแนะนำอย่างใกล้ชิดสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกวิจัย (Research Clinic) ซึ่งจะมีการให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบ online และ on-site

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022