King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเข้าหารือโครงการนำร่องนโยบายไผ่พลิกฟื้นเเผ่นดินเเก้หนี้เเก้จน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผศ. ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเข้าหารือกับนายปริญญา โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เกษตรจังหวัด พัฒนาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ (หน่วยงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม) เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมไผ่พลิกฟื้นเเผ่นดิน นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขยายฐานอาชีพเกษตรไทย สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ควบคู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามเเนวพระราชดำริผ่านหลักสูตรชลกร

ทั้งนี้มีนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand. และนักวิชาการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามเเนวพระราชดำริมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์(หน่วยงานดีเด่นเเห่งชาติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อม) รวมทั้งผู้เชี่ยวด้านนวัตกรรมไผ่/ผู้นำเกษตรกรจ.สระเเก้ว ร่วมรับฟังเเละเสนอเเนะขั้นตอนนโยบายภายในจังหวัดโดยเป้าหมายใช้พื้นที่ จ.สระเเก้ว นำร่องนโยบายไผ่พลิกฟื้นเเผ่นดินเเก้หนี้เเก้จน "สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต"  เพื่อขยายสู่นโยบายให้กว้างขวางในเเต่ละพื้นที่อื่น ๆ

Previous Next

ศูนย์ KGEO คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการทำงานการจัดการน้ำตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผศ. ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อหารือการทำงานในการจัดการน้ำตามนโยบายรัฐบาล แก้ท่วม แก้แล้ง รวมถึงการพัฒนาบ่อจิ๋วให้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้งานได้สำหรับเกษตรกร โครงการนำร่องชัยนาทโมเดล ซึ่งเป็นแบบอย่างในการจัดการน้ำที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการเกษตรและลดผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมในภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นแนวคิดและการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิพิธภัณฑ์ดินที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน ภาพปัญหา และการจัดการดินของประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ผ่านส้มบางมด

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ผ่านส้มบางมด ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และ รศ. ดร.อุษา ฮัมฟรี่ หัวหน้าโครงการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ “ส้มบางมด” (ระยะที่ 5) กล่าวรายงาน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

ซึ่งคณะทำงานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของคณิตศาสตร์ ประกอบกับ “บางมด” ขึ้นชื่อในเรื่อง “ส้มบางมด” จึงได้บูรณาการคณิตศาสตร์กับส้มบางมดเข้าด้วยกัน โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง (ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) และโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการออกแบบและการเขียนแผนกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ผ่านส้มบางมด โดยให้คุณครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้กิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

Previous Next

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการทำงานของเครื่อง LC และ LCMS

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการทำงานของเครื่อง LC และ LCMS ภายใต้หัวข้อ Inspirational LC and LCMS for Academic and Research Applications ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงาน และ คุณทนง เผื่ออ้วน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ LC, LCMS  จากบริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯนี้ เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยการอบรมเน้นให้เกิดความเข้าใจในหลักการการทำงานพื้นฐานของเครื่อง LC และ LCMS วิธีการใช้งาน และการประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือ เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีความเป็นเลิศและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานสายสนับสนุน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มจธ. โดยวิทยากรรับเชิญ คุณอร่าม ธรรมวงศา จากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานสายสนับสนุน และคุณบุญช่วย วณิชพันธุ์ จากสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรยายให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนรวมกว่า 60 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชา ได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การเลื่อนระดับ การปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร สำหรับการเสนอขอเลื่อนระดับ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานสายสนับสนุน สามารถวางแผนและดำเนินการเสนอขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขอเลื่อนระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022