King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 12

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 12 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการทดลอง โดยจำลองการเรียนรู้เหมือนในมหาวิทยาลัยให้แก่เยาวชน ซึ่งปีนี้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 จัดกิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ หัวข้อ “Have Fun with Arduino” และวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมฐานเคมี หัวข้อ “Bubble bead เจลหอม” ฐานฟิสิกส์ หัวข้อ “ระบบเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ” และฐานจุลชีววิทยา หัวข้อ “การหมักของจุลินทรีย์” ในแต่ละฐานกิจกรรมได้รับการดูแลโดยอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาแต่ละภาควิชาอย่างใกล้ชิด บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

 

Previous Next

ประชุมระดมสมองจัดทำ SWOT ของแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565-2569

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมระดมสมองจัดทำ SWOT ของแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565-2569 แบบ Hybrid  (online & onsite)  ณ ห้องประชุม Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยได้เชิญทีมผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 13 โดย รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้น ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำเสนอขั้นตอนการทำ SWOT โดยใช้แนวคิด BSC SWOT Matrix ซึ่งการระดมสมองได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามพันธกิจของคณะฯ คือ 1. กลุ่มการเรียนการสอน 2. กลุ่มวิจัย 3. กลุ่มบริการวิชาการ และ 4. กลุ่มบริหารจัดการองค์กร โดยข้อมูล SWOT ที่ได้จากการระดมสมองจะนำไปใช้ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ของคณะต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 3

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านZoom ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 24 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายคณะฯ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" และโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม การใช้งานกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Padlet) และกิจกรรมตอบคำถามผ่าน Kahoot ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมถอดบทเรียนในรูปแบบ Professional Learning Community (PLC) โดย ครูผู้แทนแต่ละโรงเรียนนำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1-5 ในการเรียนการสอน การทำโครงงาน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครูต่างโรงเรียน และคณะทำงานโครงการ รวมทั้งได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก ดร.เปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ และดร.ชลิตา ธูปสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และในช่วงท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปอย่างเป็นกันเอง

 

Previous Next

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฟีโบ้ และวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “Innovation for New Normal – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่” ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งในปีนี้นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM ผลปรากฏว่าทีม HIKARI โดย นางสาวพิชญา ศิริ และนางสาวกมัยธร เงินแย้ม นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ นายณัฐกมล ขันตี และนายกัณฐกะ ศิริธนารัตนกุล จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และนายธีรุตน์ สุจีรพงศ์สิน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร จากผลงานที่มีชื่อว่า SLEEPINN หมอนอัจฉริยะสำหรับบุคคลที่ต้อง Work from home ที่ช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดดังนี้ นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายทาเคโอะ คะโต้ รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นายเทตซียะ โฮริอิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาบุคลากร หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นายโนบูยูกิอิชิอิ กรรมการผู้จัดการ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุการทำงานจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปราโมทย์ เสตสุวรรณ และคุณดาราณี นิยะมานนท์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไซต์ ตามมาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวขอบคุณและอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ การฉายวิดีทัศน์ภาพในอดีต และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อคิดดี ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงาน ในตอนท้ายผู้บริหารคณะและตัวแทนหน่วยงานได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้และสิ่งของแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022