King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญถวายเทียนพรรษา

 
วันอังคารที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ วัดพุทธบูชา
รถออกหน้าคณะ เวลา 13.30 น.
** ผู้ประสงค์ร่วมเดินทางไปวัด หรือประสงค์นำฝากปัจจัยร่วมทำบุญ โปรดแจ้ง คุณจุฬาลักษณ์ 02-470-9577 **
Previous Next

? ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2565 “การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการพัฒนาองค์กร”


?ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม OZO North Pattaya จ.ชลบุรี

?รายละเอียดและกำหนดการ: https://me-qr.com/fnJATm

?กิจกรรมไฮไลท์
?การระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
?การประกวดชุดแต่งกาย Theme Back to School...Bye, Bye, COVID-19
?การประกาศผลรางวัล Popular Vote

?โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 18 ก.ค.2565 ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยนี้ หรือส่งคืนแบบตอบรับกลับไปยังภาควิชาค่ะ

? link: https://forms.office.com/r/eZvYWz9yVL

?ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณบดี
คุณอารยา โทร. 9569
คุณรัชนี โทร. 9577

Previous Next

?ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
ขอเชิญนักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.30 น. รูปแบบ Hybrid
?เข้าร่วมแบบ on-site (เฉพาะนักศึกษารับจำนวนจำกัด 180 คน)
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/afEeBXHTpF
?เข้าร่วมแบบ online (นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมได้ทุกคน)
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/BdUjDbMMX5
?กำหนดการปฐมนิเทศ https://shorturl.asia/rpjw6
Previous Next

?✨ ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ (ZOOM) ✨?

 

? ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 13.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนยุคใหม่แบบ HYBRID LEARNING ในวิชาเชิงปฏิบัติการ (เคมีและฟิสิกส์)” โดยมีวิทยากร คือ ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ และ ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล

 

? ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ดัง poster ที่แนบ หรือ https://forms.gle/u8oFU6o49gox8Kmr8

ได้ภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ: Link ในการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับภายหลังการลงทะเบียน

 

? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรดา กันอ่ำ โทร. 02-470-9583 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Previous Next

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา ท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
- โปรแกรมที่ 9 พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- โปรแกรมที่ 11 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ
- โปรแกรมที่ 12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับ สังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- โปรแกรมที่ 14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- โปรแกรมที่ 15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ บริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม
- โปรแกรมที่ 16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทาง ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม
- โปรแกรมที่ 17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริม คุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็น อารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
- โปรแกรมที่ 21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น
ผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอการวิจัยโปรดดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ วช.
2. ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. เพื่อฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการตามระบบ kirim ต่อไป (วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สถานะในระบบ KIRIM: Require University admin review)
3. ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) สวนพ. ขอให้ผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการ ตรวจสอบข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุนและเสนอผู้บริหารรับรองผ่านระบบ NRIIS ต่อไป
เอกสารเพิ่มเติม
https://mailkmuttacth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/researchfollowup_kmutt_ac_th/Ek-JPy2Yl-tIjym_yK_it_sBxXb-g3Ev5j2zasVI6MfNdw?e=gzn7SI

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์
คุณพชรมน ชุดเจือจีน โทร 02-470-8808
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line OA ID: @600ctpbo

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022