King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต ประจำปีงบประมาณ 2567🔬รายละเอียดกรอบวิจัย ดังนี้

💡 กรอบการวิจัยที่ 1 พัฒนาสายพันธุ์ที่มีปริมาณสารสำคัญสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและเก็บพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) หรือเกษตรอินทรีย์ วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ ตามแนวทาง WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants และ Good Agricultural and Collection Practice for Starting Materials of Herbal Origin ของ The European Agency for Evaluation of Medicinal Products (EMEA)

💡กรอบการวิจัยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงามที่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณได้ เช่น อาหารฟังก์ชันและเวชสำอาง ทั้งนี้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ให้เป็นไปตามความหมายในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

💡กรอบการวิจัยที่ 3 พัฒนาสมุนไพรสำหรับการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

💡กรอบการวิจัยที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรสำหรับใช้เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

📝 สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เท่านั้น

ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

📅 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 (ระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา)

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research_framework

☎️สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม ได้ที่
สำนักสนับสนุนงานวิจัย (กลุ่มงาน สมุนไพรไทย)
โทร. 02-579-7435 ต่อ 1306
------------------------------------
#สวก #สวกงานวิจัยใช้ได้จริง #สวกติดปีกเกษตรไทย #สวกติดปีกเกษตรไทยงานวิจัยใช้ได้จริง

Previous Next

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ด้านกาแฟ ปี 2567🔬 มีกรอบวิจัยดังนี้

💡กรอบงานวิจัยที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทนต่อโรค ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพและลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด

💡กรอบงานวิจัยที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ได้ต้นแบบการจัดการที่เหมาะสม เช่น การเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ การปลูกร่วมกับพืชอื่น เป็นต้น หรือพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ/ปริมาณเพิ่มขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

💡กรอบงานวิจัยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ปลูกกาแฟ โดยมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

💡กรอบงานวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนากาแฟให้มีคุณลักษณะพิเศษ (specialty coffee) บนฐานเศรษฐกิจ BCG เช่น การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยไม่มีเศษเหลือทิ้ง เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาของกาแฟ นำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เป็นต้น

💡กรอบงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทางการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟในพื้นที่สูงและ
หรือพื้นที่ป่า ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้ ในรูปแบบวนเกษตรร่วมกับพืชชนิดอื่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

📝สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เท่านั้น

ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research_framework

📅 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 (ระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา)

☎️สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
โทร. 02-579-7435, 0-2579-9832 ต่อ 1203 - 1204

Previous Next

📣✨ ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ภายใต้กรอบ KMUTT PSF – Learning and Teaching ✨📣

 

หัวข้อกิจกรรมอบรม
▪️“การเขียนสะท้อนสมรรถนะ ภายใต้กรอบ KMUTT PSF - Learning and Teaching” โดย ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง SI 213 – 214 (อาคาร N5)

▪️“การออกแบบการวัดและประเมินผล และการติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน” โดย ผศ. ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Sci Connect (อาคาร N5)

▪️“การเขียนสะท้อนเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน Reflective Account of Practice (RAP)” โดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Sci Connect (อาคาร N5)

📌 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อที่ท่านสนใจ ผ่านทาง QR Code ดัง poster ที่แนบ หรือ
https://forms.gle/Jr8896Y6tT879sS79

Previous Next

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal

Previous Next

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ มุมมองการตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ

มุมมองการตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง SCL 102 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (N7) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

 • เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์
 • นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบ certificate

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่ https://forms.gle/4z74iVRt1amiGygj8

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022