King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

การอบรม IRB ออนไลน์ ช่วง COVID19

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา 2/2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงขอให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ รายละเดียดตามแนบ
แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ ในช่วงการระบาดเชื่อไวรัส COVID19 ดังไฟล์แนบ
>> นักศึกษาเรียนผ่านเอกสารความรู้ใน QR COED ชื่อ "Document"
>> นักศึกษาสอบท้ายการเรียนด้วย QR COED ชื่อ "Test"
>> นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่าน 80%(24 คะแนน) หากสอบไม่ผ่านให้ทำซ้ำจนผ่าน
>> เมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนด (30 เม.ย 63) เจ้าหน้าที่จัดส่งหมายเลขใบประกาศนียบัตรให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียน
>> นักศึกษาสามารถกรอกหมายเลขใบประกาศนียบัตรแทนการแนบใบประกาศนียบัตรเพื่อส่งประเมินโครงการ
>>ใบประกาศนียบัตรฉบับจริงสามารถติดต่อรับได้ที่คณะเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ
ขอบคุณค่ะ
พชรมน ชุดเจือจีน 089 1480520