King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ประชาสัมพันธ์เปิดคลินิกวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดย ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้ง Research Clinic หรือ คลินิกวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยหลากหลายสาขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานการวิจัยการเกษตร (สวก.)
มาคอยให้คำปรึกษาประจำคลินิกแก่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านการทำวิจัย เช่น
- การเลือกโจทย์วิจัย
- การตั้งหัวข้อวิจัย
- การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
- ระเบียบวิธีการดำเนินงานวิจัย
- การเลือกวารสารวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
- การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
- การเขียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- รูปแบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม
- การขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันเปิดคลินิกสำหรับเดือนตุลาคม 2563 คือ วันที่  12, 15, 20, 22, 26 30 ณ Science Learning Space ชั้น 2

ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับคำปรึกษา (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน) ตามเวลาที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองทาง
https://www.supersaas.com/schedule/FSci-Research01/Research_Clinic

หากมีปัญหาในการจองคิวผ่านระบบ โปรดติดต่อ นางพชรมน  ชุดเจือจีน โทร.02-4708808 และโปรดคอยติดตามประกาศวันเปิดคลินิกรอบหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563