King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาที่มีจำนวนเวลาฝึกงานไม่ครบ ได้มีการพัฒนาทักษะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และนักศึกษาบางส่วนสามารถเก็บเป็นชั่วโมงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้ด้วย ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง Professional Presentation โดย อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์กร และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คือ ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ และคุณยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม รวมทั้งให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากวิดีโอได้ ระหว่างวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2564 ผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้นักศึกษาที่เข้าอบรมได้ผลลัพธิ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel รวมทั้งทักษะการนำเสนองาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาได้ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 93 คน

Previous Next

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition ม.พี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ทีมงาน Active Recruitment  กิจกรรมแนะนำทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ๆ นักศึกษา โดย งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย (Bakeout Room) 4 ภาควิชา โดย อาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น  เคมีกับ COVID-19 การเรียนรู้ในยุค New Normal สนุกกับ Lab จำลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยา ความแตกต่างของเรียนฟิสิกส์ vs. เรียนวิศวะ เส้นทางสู่อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน การฝึกงาน และการทำงาน ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 500 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  และได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live โดยช่วงเช้ากิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ  การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และแนะนำกิจกรรมนักศึกษา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งกล่าวถึงคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ FSci Student QF 10 ด้าน คือ ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s Citizenship)  ความรู้และทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Knowledge and Professional Skill) สมรรถนะด้านสะเต็ม (STEM Competency) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการจัดการ (Management Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) การรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) ภาวะผู้นำ (Leadership)  และ ความอดทนและมุ่งมั่น (Persistence/Grit)  และในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายไปตามภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด  กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เป็นการปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

Previous Next

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่อของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในระหว่างการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ร่วมต้อนรับ โดยมีตัวแทนสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ New Acis ข้อแนะนำในการลงทะเบียน การยื่นคำร้อง และช่องทางการติดต่องานทะเบียน และตัวแทนสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมให้ข้อมูล เรื่อง ระเบียบ มจธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เกณฑ์สำเร็จการศึกษา เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการเรียน  ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องและพบในที่ประชุมสภาวิชาการ

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 4” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการจ้างนักศึกษาผู้ช่วยสอน จรรยาบรรณของนักศึกษาผู้ช่วยสอน การประเมินนักศึกษาผู้ช่วยสอน รวมถึงแนะนำช่องยูทูป “สอนเพลิน Learn more” โดย ทีมพัฒนาการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาผู้ช่วยสอนยังได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Skills & Bloom’s Taxonomy) และเทคนิคการวัดประเมินผลในลักษณะการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) โดยมี ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว และ ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของภาควิชาต่อนักศึกษาผู้ช่วยสอนและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน” โดยมี หัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้ควบคุมทั้ง 4 ภาควิชา ร่วมเสวนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 50 คน

Page 1 of 34