King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์  สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2563 “The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2020): Bio-Circular-Green Biotechnology for New Normal” ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับส่งมอบธงสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งต่อไปให้กับภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Bioeconomy : Challenge and Opportunities” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564  ณ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์  สุนทรสุข เป็นผู้แทนในการรับมอบธงสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

Previous Next

ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ กระบวนการในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์" โดย ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ ผศ.ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
  2. กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
  3. กิจกรรม “การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพในอนาคต และกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโครงการ Active Recruitment

โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

Previous Next

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม SIC Open House 2020 "งานบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" เฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการสาธิตสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และแนะนำงานบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ งานวิเคราะห์ทดสอบ งานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ งานออกแบบสร้างเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และงานรับจ้างวิจัย/งานที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่คณะครูโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน

Previous Next

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Science Exhibition 2021 เพื่อแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในงานประกอบด้วย ฐานกิจกรรมของแต่ละภาควิชา บูธแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี กิจกรรมแนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของงานวิเทศสัมพันธ์ (IA)  สโมสรนักศึกษา  และทีม Active Recruitment โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment  และอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันงานมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้นและสนุกสนาน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนมหรรณพาราม โดย ทีมคณะทำงาน Active Recruitment นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนภาควิชาฟิสิกส์ผ่านระบบออนไลน์จาก ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment และ ดร.สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายอภิชาติ แสนโคตร ผู้บริหารโรงเรียนมหรรณพาราม ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  

                ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment คุณณิชกานต์ เจราหวัง งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และนักศึกษาทีม Active Recruitment ร่วมแนะแนวการศึกษา  และจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ Dr. Stanislas Grare อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี ร่วมแนะแนวการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าจากโรงเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในแต่ละโรงเรียนด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น        

Page 1 of 28