King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมนักศึกษา “Tips on Reading Paper & Paraphrasing”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้อง Science Connect ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน ในหัวข้อ“Tips on reading paper & Paraphrasing” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ อาจารย์ประจำจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ Journal rankings and Publishing process, Tips on reading papers และ Paraphrasing เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการอ่าน การสรุปความ และการเขียน Paraphrasing ป้องกันความซ้ำซ้อนหรือการลอกงาน (Plagiarism) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณของนักวิจัยประการหนึ่ง