King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

มหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 8

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย สวทช. สสวท. และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.ครั้งที่ 8 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการเชฟรอน “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่างๆที่สนใจ จำนวน 160 คน ทั้งนี้ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ประธานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น หรือเป็นนักประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศไทยมีบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ