King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน จัดอบรมในรายวิชาเคมี ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง SCL617 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงการ ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำการทดลอง (Laboratory Skill) ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่มีบรรยากาศจริงเหมือนการเรียนในรายวิชาพื้นฐานปฏิบัติการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเน้นให้นักเรียนเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น