King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”

คณะทำงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ร่วมกับ คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. หัวข้อ “หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office” และ “ระบบ Lean & Innovation การปรับปรุงและพัฒนางานประจำ” เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 และ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานฯ โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณดามธรรม จินากูล ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์
และเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรม workshop ในครั้งนี้ จำนวน 60 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยอย่างมีระบบ การนำระบบลีน (LEAN) และนวัตกรรม มาเป็นแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและสามารถนำเสนอเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยที่ มจธ. จะเป็นเจ้าภาพในปี 2563